ฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database) โดยคุณ Fanig Ni ฐานข้อมูลเชิงเวลาคือฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เช่นชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงานเป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการถกเถียงกันว่า ข้อมูลบางอย่างไม่ได้เป็นข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่เปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถหรือเทคโนโลยีในการประเมินค่าของมนุษย์ เช่นความสูงของยอดเขา ความสว่างของดวงดาวเป็นต้นก็สมควรที่จะจัด...