สรุปเนื้อหาจาก กิจกรรม SQL Tuning โดยคุณ Narat Lar Oracle Process มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือวิเคราะห์ และประมวลผล การ Tuning จะเพิ่มความเร็วในการทำงานและ ทั้งยังลดกระบวนการวิเคราะห์ และการประมวลผล หรือทั้งสอง การ Tuning จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ Statement ที่ทำงานได้ถูกต้องแล้ว SQL Tuning Tip 1. Oracle จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการวิเคราะห์ สำหรับการใช้งานที่มีคำสั่งตามมาเหมือนๆกัน 2. หลีกเลี่ยงการใช้ ...