1. สร้าง listener ขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า Listener2 ให้ port = 1522 และ Listener3 ให้ port = 1523 2. ในไฟล์ listener.ora จะมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ LISTENER3 = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1523)) ) ) LISTENER2 = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1522)) ) ...