การสร้างฐานข้อมูลด้วย DBCA ในรูปแบบ Silent Mode โดยคุณ Monchai Srichaung Database Configuration Assistant (DBCA) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลของ Oracle โดยในการใช้งานจะมีสองรูปแบบคือ Graphical user interface (GUI) และ Text Mode ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล, ลบฐานข้อมูล, ส่งออกชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และยังสามารถใช้ในการจัดการ templates ในการสร้างฐานข้อมูลครั้งต่อๆ ไ...