การจัดการ Schema Objects ใน Oracle Database 12c ด้วยเครื่องมือ SQL Developer เรียบเรียงจาก Managing Schema Objects โดยคุณ Apisak Ruangsook วัตถุประสงค์ เนื้อหานี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ SQL Developer เพื่อจัดการตาราง (tables) ดัชนี (indexs) และวิว (views) และคุณยังจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการรหัสโปรแกรมที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล แนะนำ สคีมา (schema) คือที่เก็บรวบรวมของออปเจ็กต์ฐ...