Showing all posts tagged article:

การเปลี่ยน WebLogic Domain จาก Development Mode ให้เป็น Production Mode ด้วย WLST

การเปลี่ยน WebLogic Domain จาก Development Mode ให้เป็น Production Mode ด้วย WLST เข้าไปใน WLST แล้วพิมพ์ตามนี้. wls:/offline> connect('username','password') wls:/mydomain/serverConfig> edit() wls:/mydomain/edit> startEdit() Starting an edit session ... Started edit session, please be sure to save and activate your changes once you are done. wls:/mydomain/edit !> cmo.setProductionModeEnabled...

บทความจากสมาชิก: ฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database)

ฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database) โดยคุณ Fanig Ni ฐานข้อมูลเชิงเวลาคือฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เช่นชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงานเป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการถกเถียงกันว่า ข้อมูลบางอย่างไม่ได้เป็นข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่เปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถหรือเทคโนโลยีในการประเมินค่าของมนุษย์ เช่นความสูงของยอดเขา ความสว่างของดวงดาวเป็นต้นก็สมควรที่จะจัด...

การแก้ไข Error ที่พบเวลาติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2

การแก้ไข Error ที่พบเวลาติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 จัดทำโดย คุณธวัชชัย จันทร์เดช เมื่อการติดตั้ง ดำเนินมาถึงขั้นตอน Prerequisite Checks หรือ ขั้นตอนการเช็ค "สิ่งที่จำเป็นต้องมี" โดยปกติแล้ว Oracle Database จะกำหนด Package, Library และ Kernel Parameter ที่ต้องการ และเมื่อสิ่งที่กล่าวมา ‘ไม่พบ’ หรือ ‘ไม่เพียงพอต่อความต้องการ’ ตัวติดตั้งก็จะฟ้องว่า ‘ล้มเหลว’ (Failed) ในขั้นตอนนี้เองก็จ...

ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10 บน Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10 บน Windows 1. ต้องมีการติดตั้ง JDK 1.5 ในเครื่องไว้ก่อน 2. รันตัว Setup.exe จะพบกับข้อความดังภาพจากนั้นกด Next 3. เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง Software และ Data เลือกการติดตั้งเป็นแบบ Basic จากนั้นกด Next 4. เลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบ Complete จากนั้นกด Next 5. เลือก Path ที่ทำการติดตั้ง JDK ไว้และกำหนด password ...

บทความจากสมาชิก: Basic Tracsaction Processing

บทความจากสมาชิก: Basic Tracsaction Processing จัดทำโดย Pichamol Yindeephop Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ในยุคสมัยนี้เวลาไปทางานในสถานที่ต่างๆ เจอผู้คนมากมาย ยิ่งทำงานด้านสายไอทีแล้ว ก็คงจะเคยได้ยิน คำว่า Transaction กันมาบ้าง ต่างคนต่างให้คานิยามที่น่าสับสนชวนปวดหัว ต่างที่ต่างถิ่นก็ให้นิยามอีกแบบหนึ่ง ต่างสายต่าง...

วิธีการลบ WebLogic Domain

วิธีการลบ WebLogic Domain มีขั้นตอนดังนี้. 1. ปิด services ต่าง ๆ ของ WebLogic ให้เรียบร้อย. 2. ลบ entry นี้ใน file "$MW_HOME/domain-registry.xml". http://xmlns.oracle.com/weblogic/domain-registry"> 2. ลบ entry นี้ใน file "$WLS_HOME/common/nodemanager/nodemanager.domains" file. #Domains and directories created by Configuration Wizard #Thu Aug 23 22:53:14 BST 2012 #Domains and direct...

บทความจากสมาชิก: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to ‘SSK2020U’

PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to ‘SSK2020U’ โดยคุณ Theerasak Maneeneim ** บทความนี้ตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อขอบคุณ oracle.in.th ที่จัด course training ดีๆ มาให้เรียนครับ ** อันนี้เป็น Case Study ที่บริษัท ด้วยความที่ยังเป็นมือใหม่กับ Oracle Error นี้เลยเป็นความโง่ของผมเองที่ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงนั่งงงว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเก็บเอามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อย จะได้มาช่วยกัน...
None

บทความจากสมาชิก: สรุปเนื้อหาที่กิจกรรม SQL Tuning

สรุปเนื้อหาจาก กิจกรรม SQL Tuning โดยคุณ Narat Lar Oracle Process มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือวิเคราะห์ และประมวลผล การ Tuning จะเพิ่มความเร็วในการทำงานและ ทั้งยังลดกระบวนการวิเคราะห์ และการประมวลผล หรือทั้งสอง การ Tuning จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ Statement ที่ทำงานได้ถูกต้องแล้ว SQL Tuning Tip 1. Oracle จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการวิเคราะห์ สำหรับการใช้งานที่มีคำสั่งตามมาเหมือนๆกัน 2. หลีกเลี่ยงการใช้ ...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-051 ที่เกี่ยวข้องกับนิยามของ Transaction

1Z0-051 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot When does a transaction complete? (Choose all that apply.) A. When a DELETE statement is executed B. When a ROLLBACK command is executed C. When a PL/SQL anonymous block is executed D. When a data definition language statement is executed E. When a TRUNCATE statement is executed after the pending transaction อธิบาย [spoil //ไฮไลท์เพื่อดูข้อค...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-147 ที่เกี่ยวข้องกับ PL/SQL Procedure

1Z0-147 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot Examine this code: CREATE OR REPLACE PRODECURE add_dept (p_dept_name VARCHAR2 DEFAULT 'placeholder', p_location VARCHAR2 DEFAULT 'Boston') IS BEGIN INSERT INTO departments VALUES (dept_id_seq.NEXTVAL, p_dept_name, p_location); END add_dept; / Which three are valid calls to the add_dep procedure? (Choose three) A. add_dept; B. add_dept('Acc...