พบ error [WXE-13305] เมื่อพยายาม start Oracle Web Cache 11.1.1.7 จาก log file /oracle/product/middleware/[INSTANCE_NAME]/diagnostics/logs/WebCache/webcache1/event_log พบ error ว่า [webcache] [ERROR:1] [WXE-13305] [frontend] [ecid: ] Failed to assign port 7785: Address family not supported by protocol แก้ไขโดยเพิ่ม tag ที่ file /oracle/product/middleware/asinst_1/config/WebCache/webcache1 ตา...