การเปิด/ปิด services OBIEE 10g บน Linux การเปิด: cd $BI_HOME/OracleBI/setup/ ./run-sa.sh start //เปิด BI server ./run-saw.sh start //เปิด Presentation server ./run-sch.sh start //เปิด Scheduler ./run-ccs.sh start //เปิด Cluster Controller การปิด: cd $BI_HOME/OracleBI/setup/ ./run-sa.sh stop //ปิด BI server ./run-saw.sh stop //ปิด Presentation server ./run-sch.sh stop //ปิด Scheduler ./run-c...