1. สร้าง listener ขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า Listener2 ให้ port = 1522 และ Listener3 ให้ port = 1523

2. ในไฟล์ listener.ora จะมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

LISTENER3 =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1523))
)
)

LISTENER2 =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1522))
)
)

3. ทำการเพิ่มเติมข้อมูลใน tnsnames.ora ดังนี้

LISTENER_ORCL2 =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1522))

LISTENER_ORCL3 =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hostname)(PORT = 1523))

4. กรณีที่ต้องการให้ database ชื่อ orcl ใช้ port 1522 และ orcl2 ใช้ port 1523 สามารถทำได้โดยการแก้ไข parameter ที่ชื่อ local_listener โดยกำหนดใน pfile ของแต่ละ instance ให้ตรงกับชื่อในข้อ 3 ดังนี้

orcl
*.local_listener='LISTENER_ORCL2'

orcl2
*.local_listener='LISTENER_ORCL3'

5. ทำการ start instance ทั้ง 2 ขึ้นมา

6. ทดสอบการเชื่อมต่อ orcl เข้าที่ port 1522 และ 1523 พบว่าสามารถเชื่อมต่อเข้า port 1522 ได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้า port 1523 ได้

C:\Users\Yong\Desktop\orcl1-1.jpg
C:\Users\Yong\Desktop\orcl1-2.jpg

7. ทดสอบการเชื่อมต่อ orcl2 เข้าที่ port 1522 และ 1523 พบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเข้า port 1522 ได้ แต่สามารถเชื่อมต่อเข้า port 1523 ได้

C:\Users\Yong\Desktop\orcl2-1.jpg
C:\Users\Yong\Desktop\orcl2-2.jpg

150303.17:25:03
• เพิ่ม.

150306.9:55:43
• แก้ hostname