วิธีการ bypass เรื่อง DNS ระหว่างการติดตั้ง Oracle RAC 11.2

วิธีนี้สำหรับ test environment เท่านั้น, ให้ rename file /etc/resolve.conf เป็นชื่ออื่น ทำทุก node ใน RAC. เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้ runInstaller ขึ้นมาใหม่.

ทดสอบด้วย runcluvfy.sh

[grid@rac1 grid]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -verbose
Performing pre-checks for cluster services setup
Checking node reachability...
>>>>>>Here is the output when it checks for the resolv.conf consistency
Checking consistency of file "/etc/resolv.conf" across nodes
File "/etc/resolv.conf" does not exist on any node of the cluster. Skipping further checks
File "/etc/resolv.conf" is consistent across nodes
Check: Time zone consistency
Result: Time zone consistency check passed
Pre-check for cluster services setup was successful.
[grid@rac1 grid]$

150130.10:44:48
• เพิ่ม.