วิธีการ update Oracle Linux โดย yum

cd /etc/yum.repos.d
yum list
yum update
yum update --skip-broken

150119.13:30:58
• เพิ่ม.
• ดู http://public-yum.oracle.com/ เพิ่มเติม.