วิธีการปิดและ disable NTP เพื่อเตรียมการติดตั้ง RAC


service ntpd stop
chkconfig ntpd off
mv /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.orig
rm /var/run/ntpd.pid

150130.10:26:57
• เพิ่ม.