ต้องการปิด SELINUX ใน Oracle Linux 6

ให้ไปแก้ที่ file /etc/selinux/config


SELINUX=permissive

140926.15:00:29
• เพิ่ม.