ต้องการปิด firewall ใน Oracle Linux 7


# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

140824.7:28:29
• เพิ่ม disable.

150124.9:54:59
• แก้เล็กน้อย.