ต้องการปิด autostart service เมื่อใช้งาน ASM.

srvctl disable database -d orcl
srvctl disable listener
srvctl disable diskgroup -g data
srvctl disable asm

150119.13:12:20
• สร้าง.