ต้องการเปลี่ยน hostname ใน Oracle Linux 6

ให้เข้าไปแก้ parameter ชื่อ HOSTNAME ใน file /etc/sysconfig/network


vi /etc/sysconfig/network


140926.9:52:23
• เพิ่ม.