การสร้าง Managed Server ด้วย WLST

[oracle@wls-sysadm /]$ java weblogic.WLST
wls:/offline> connect('weblogic','mypassword','t3://localhost:7020')
Connecting to t3://localhost:7020 withcconnect() userid weblogic ...
Successfully connected to Admin Server 'MedRecAdmSvr' that belongs to
domain 'MedRecDomain'.
wls:/MedRecDomain/serverConfig> cd('Servers')
wls:/MedRecDomain/serverConfig/Servers> edit()
wls:/MedRecDomain/edit> startEdit()
wls:/MedRecDomain/edit !> server1=create('MedRecSvr3','Server')
MBean type Server with name MedRecSvr3 has been created successfully.
wls:/MedRecDomain/edit !> server1.getName()
'MedRecSvr3'
wls:/MedRecDomain/edit !> ls('Servers')
drw- MedRecAdmSvr
drw- MedRecSvr1
drw- MedRecSvr2
drw- MedRecSvr3
wls:/MedRecDomain/edit !> save()
wls:/MedRecDomain/edit !> activate()
wls:/MedRecDomain/edit !> stopEdit()
wls:/MedRecDomain/edit> exit()
[oracle@wls-sysadm /]$

150123.13:44:19
• เพิ่ม.