การเปลี่ยน WebLogic Port Number ด้วยเครื่องมือ WLST


wls:/offline> readDomain ('/home/mark/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain')
wls:/offline/base_domain> cd ('Server')
wls:/offline/base_domain/Server> ls ()
drw- AdminServer
wls:/offline/base_domain/Server> cd ('AdminServer')
wls:/offline/base_domain/Server/AdminServer> ls ()
...
-rw- ListenPort 7001
...
wls:/offline/base_domain/Server/AdminServer> set ('ListenPort',7777)
wls:/offline/base_domain/Server/AdminServer> updateDomain ()
wls:/offline/base_domain/Server/AdminServer> exit ()

150126.17:56:23
• เพิ่ม.