การเปิด/ปิด services OBIEE 10g บน Linux

การเปิด:

cd $BI_HOME/OracleBI/setup/
./run-sa.sh start //เปิด BI server
./run-saw.sh start //เปิด Presentation server
./run-sch.sh start //เปิด Scheduler
./run-ccs.sh start //เปิด Cluster Controller

การปิด:

cd $BI_HOME/OracleBI/setup/
./run-sa.sh stop //ปิด BI server
./run-saw.sh stop //ปิด Presentation server
./run-sch.sh stop //ปิด Scheduler
./run-ccs.sh stop //ปิด Cluster Controller

http://192.168.56.101:9704/analytics

Username: Administrator
Password: Administrator

RPD: SADMIN

141210.21:20:35
• เพิ่ม.

141210.21:27:41
• อย่าลืมเปิด OC4J.