การ shutdown WebLogic ด้วย WLST


connect('weblogic','weblogic','t3://wls-sysadm.example.com:7001')
ls('Servers')
shutdown('MedRecSvr1')
shutdown('MedRecAdmSvr')
exit()

150123.13:48:14
• เพิ่ม.