พบ error [WXE-13305] เมื่อพยายาม start Oracle Web Cache 11.1.1.7

จาก log file /oracle/product/middleware/[INSTANCE_NAME]/diagnostics/logs/WebCache/webcache1/event_log พบ error ว่า

[webcache] [ERROR:1] [WXE-13305] [frontend] [ecid: ] Failed to assign port 7785: Address family not supported by protocol

แก้ไขโดยเพิ่ม tag ที่ file /oracle/product/middleware/asinst_1/config/WebCache/webcache1 ตามตัวอย่าง:/oracle/product/middleware/asinst_1/config/WebCache/webcache1/keystores/default

หลังจากนั้นให้ start service WebCache ก็จะใช้งานได้.

141128.18:08:06
• เพิ่ม.

141207.12:19:33
• Error นี้เจอใน Oracle Linux 5.7, ทดลองทำอีกครั้งใน 5.11 จะไม่พบ error นี้.

141207.13:35:59
• เพิ่ม path ของ file webcache.xml.

150127.12:42:16
• แก้เล็กน้อย.
• OL58 ก็ไม่พบ error นี้.