พบ error ว่า

Error: Could not find or load main class com.oracle.cie.wizard.WizardController

เมื่อพยายาม run ./config.sh จากตัวติดตั้ง wls1213_dev.zip

สาเหตุเนื่องจากไม่ได้ run configure.sh ก่อน เพื่อ extract .jar ต่าง ๆ.
แก้ไขโดย ออกไป run configure.sh แล้วจึงมา run ./config.sh อีกครั้งหนึ่ง.

150121.13:00:22
• เพิ่ม.