พบ error ว่า "dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use" ระหว่างการจำลอง DNS Server เพื่อติดตั้ง Oracle RAC 12.1.0.2
ให้ดูว่ามี rpcbind ใช้ port:53 หรือไม่?

ถ้ามีให้ disable และ stop rpcbind service.

ให้ลอง kill dnsmasq process ตัวเดิม โดยหา PID จาก

# netstat -anlp | grep -w LISTEN

แล้ว start dnsmasq ขึ้นมาใหม่

# service dnsmasq start


140926.15:44:23
• เพิ่ม.