พบ error [INS-41112] ระหว่างติดตั้ง Oracle 12c RAC Grid Install

ถ้าพบพบ error นี้ [INS-41112] ให้แก้โดยปิด firewall


[root@ora12a ~]# service iptables stop

iptables: Flushing firewall rules: [ OK ]
iptables: Setting chains to policy ACCEPT: filter [ OK ]
iptables: Unloading modules: [ OK ]

[root@ora12a ~]# chkconfig iptables off

140926.13:25:01
• เพิ่ม.