พบ error เมื่อพยายาม start "Managed Server" ใน Administration Console ดังนี้.

Message icon - Warning For server server1, the Node Manager associated with machine machine1 is not reachable.
Message icon - Warning For server server2, the Node Manager associated with machine machine1 is not reachable.
Message icon - Warning All of the servers selected are currently in a state which is incompatible with this operation or are not associated with a running Node Manager or you are not authorized to perform the action requested. No action will be performed.

Error นี้เกิดจาก "Node Manager" ยังไม่ได้ทำงาน, สามารถแก้ไขโดย start "Node Manager" ให้เรียบร้อย จึงไป start "Managed Server" ใน Administration Console ได้.

วิธีการ start "Node Manager"
• ไปยัง path $WL_HOME/server/bin
./startNodeManager.sh

141127.13:25:49
• เพิ่ม.