Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา OUGTH ได้จัดกิจกรรม "Oracle Learning Group ครั้งที่ 4 เรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052". สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เจาะข้อสอบ 1Z0-052 ไปได้เพียงสิบกว่าข้อเท่านั้น แต่ยังเหลือข้อสอบให้ทำความเข้าใจอีกร่วมร้อยกว่าข้อ.

เราจึงนัดหมายกันมาตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 ที่เหลืออีกครั้งในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มิถุนายน 2557.

ดังนั้นแอดมินจึงขอประกาศจัดกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 5 เรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 รุ่นที่ 2/2014 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

รายละเอียดกิจกรรม

1. ก่อนอื่นให้สมาชิกที่สนใจ อ่านที่มาและแนวคิดกิจกรรม Oracle Learning Group ครับ, เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างกิจกรรม Learning Group กับการอบรม.

2. ชื่อกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 5.

3. หัวข้อเรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 รุ่นที่ 2/2014.

4. วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

5. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
6. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. แต่ขอรับบริจาคน้ำใจกลับมายัง OUGTH ได้หลายช่องทางดังนี้.

6.1. ขอรับบริจาคบทความให้แก่ OUGTH กำหนดส่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2557. มีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้.
  • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ Oracle Magazine หรือ Profit Magazine.
  • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ OTN.
  • เรียบเรียงแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ใน Oracle Learning Library หรือ Oracle by Example (OBE).
  • เขียนกรณีศึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle ในหน่วยงานของท่าน.
  • Error และวิธีแก้ปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle.
  • เขียนสรุปอธิบายข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งของ Oracle Certificate ตัวใดก็ได้.
  • เขียนสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจระหว่างร่วมกิจกรรมกับ OUGTH.
  • สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเขียนบทความดูที่ข้อ 6.2 ครับ.
6.2 ขอรับบริจาค ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยเป็นหนึ่งในอาสาสมัคร เป็นผู้ประสานงาน "งาน APAC OTN Tour 2014" ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557. รายละเอียดมากกว่านี้ เราจะคุยกันในวันร่วมกิจกรรม.

7. สมาชิกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับสุ่มแจกตัวอย่างข้อสอบคนละ 5 ข้อ ทาง email. โดยไม่มีเฉลยให้.

8. วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 16:00 (หลังเลิกกิจกรรม), เราจะแจกเฉลยข้อสอบทั้งหมด 205 ข้อให้แก่สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม.

9. สมาชิกจะต้องไปค้นคว้า หาคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบที่ท่านรับผิดชอบ อย่างสุดความสามารถ.

10. วันร่วมกิจกรรม, ท่านต้องสลับกันออกมานำเสนอ อธิบายข้อสอบที่ท่านได้รับ ให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบว่าที่ท่านเฉลยมา ถูกหรือไม่ถูกอย่างไร. โดยให้เวลาข้อละ 10 นาที.

11. เพื่อให้กำหนดการ ดำเนินได้ตรงเวลา ดังนั้นท่านที่มาหลังเวลา 9:00 จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกที่มาก่อน 9:00. ถ้าทุกท่านมาตรงเวลาทั้งหมด ก็ให้รับผิดชอบอาหารกลางวันด้วยตนเอง.

12. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 14 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

13. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

14. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

15. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งภายในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00. เราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

16. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
  • โน๊ตบุ๊ค ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้.
  • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.


Software ที่ต้องใช้ในวันร่วมกิจกรรม

1. Oracle VirtualBox รุ่นใหม่ที่สุด.
2. Oracle Linux 5 ขอ copy ตัว virtual machine ได้วันเข้าร่วมกิจกรรม.
3. Oracle Database 11g ขอ copy ตัว virtual machine ได้วันเข้าร่วมกิจกรรม.
4. FTP Client ตัวใดก็ได้.
5. Winzip หรือ Winrar.


รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
1 140601.16:00:00 สมาชิกผู้เสนอจัดกิจกรรม

2 140601.16:00:00
สมาชิกตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 รุ่นที่ 1
3
140601.16:00:00
สมาชิกตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 รุ่นที่ 1

4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

14


15
140602.13:00:06
• ร่างเนื้อหาเพื่อลง website.