Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

เนื่องจากมีสมาชิกบางท่าน กำลังเตรียมตัวสอบ Oracle Certified Associate 11g (OCA) ภายใน 2 อาทิตย์ข้างหน้า. จึงได้ประสานมายัง OUGTH พร้อมเสนอแนะให้จัดกิจกรรมตะลุยข้อสอบ 1Z0-052.

แอดมินพิจารณาเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ ด้วย จึงขอประกาศจัดกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 4 เรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

รายละเอียดกิจกรรม

1. ก่อนอื่นให้สมาชิกที่สนใจ อ่านที่มาและแนวคิดกิจกรรม Oracle Learning Group ครับ.

2. ชื่อกิจกรรม Oracle Learning Group ครั้งที่ 4.

3. หัวข้อเรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1Z0-052.

4. วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

5. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
6. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. แต่ขอรับบริจาคบทความให้แก่ OUGTH กำหนดส่งวันที่ 14 มิถุนายน 2557. มีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้.
  • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ Oracle Magazine หรือ Profit Magazine
  • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ OTN
  • เรียบเรียงแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ใน Oracle Learning Library หรือ Oracle by Example (OBE)
  • เขียนกรณีศึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle ในหน่วยงานของท่าน
  • Error และวิธีแก้ปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle
  • เขียนอธิบายข้อสอบของ Oracle Certificate ตัวใดก็ได้
7. สมาชิกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับสุ่มแจกตัวอย่างข้อสอบคนละ 5 ข้อ ทาง email. โดยไม่มีเฉลยให้.

8. วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 16:00, เราจะแจกเฉลยข้อสอบทั้งหมด 205 ข้อให้แก่สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม.

9. สมาชิกจะต้องไปค้นคว้า หาคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบที่ท่านรับผิดชอบ อย่างสุดความสามารถ.

10. วันร่วมกิจกรรม, ท่านต้องสลับกันออกมานำเสนอ อธิบายข้อสอบที่ท่านได้รับ ให้แก่สมาชิกท่านอื่น ๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบว่าที่ท่านเฉลยมา ถูกหรือไม่ถูกอย่างไร. โดยให้เวลาข้อละ 10 นาที.

11. เพื่อให้กำหนดการ ดำเนินได้ตรงเวลา ดังนั้นท่านที่มาหลังเวลา 9:00 จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกที่มาก่อน 9:00.

12. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 14 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

13. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

14. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

15. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 9:00. เราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

16. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
  • โน๊ตบุ๊ค ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้.
  • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
1 140525.16:00:00 สมาชิกผู้เสนอจัดกิจกรรม

2 140526.16:13:52 Chutima

3
140526.16:17:30
Tipwimon Jiwiriyawat

4 140526.16:27:29
kanyaporn

5


6


7


8


9


10


11


12


13

14


15

140526.11:22:45
• พร้อมประกาศลง website.

140526.16:08:58
• เพิ่มลิงค์รับลงทะเบียน.

140701.16:36:10
• แก้คำผิด.