การเปลี่ยนหมายเลข port number ใน OC4J

แก้ไขค่า port ที่ $OC4J_HOME/j2ee/home/config/default-web-site.xml

"8888" display-name="OC4J 10g (10.1.3) Default Web Site" schema-major-version="10" schema-minor-version="0" >

screenshot.png

141210.20:34:40
• เพิ่ม.