การเปลี่ยน WebLogic Domain จาก Development Mode ให้เป็น Production Mode ด้วย WLST

เข้าไปใน WLST แล้วพิมพ์ตามนี้.

wls:/offline> connect('username','password')
wls:/mydomain/serverConfig> edit()
wls:/mydomain/edit> startEdit()
Starting an edit session ...
Started edit session, please be sure to save and activate your changes once you are done.
wls:/mydomain/edit !> cmo.setProductionModeEnabled(true)
wls:/mydomain/edit !> activate()

Activating all your changes, this may take a while ...
The edit lock associated with this edit session is released
once the activation is completed.
The following non-dynamic attribute(s) have been changed on MBeans
that require server re-start:
MBean Changed : com.bea:Name=AdminServer,Type=WebServerLog,Server=AdminServer,
WebServer=AdminServer
Attributes changed : RotateLogOnStartup
MBean Changed : com.bea:Name=AdminServer,Type=WebServerLog,Server=AdminServer,
WebServer=AdminServer
Attributes changed : RotateLogOnStartup
MBean Changed : com.bea:Name=Domain1,Type=Log
Attributes changed : RotateLogOnStartup
Activation completed
wls:/mydomain/edit> exit()

ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับเป็น Development Mode ก็เปลี่ยน parameter ที่ setProductionModeEnabled เป็น false.

141212.23:34:12
• เพิ่ม.

150122.12:36:07
• ทำใน console จบใน click เดียว.