บทความจากสมาชิก Case Study Oracle E-Business Suite
วิธีแก้ปัญหาเมื่อพบ error "oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM" ใน Oracle E-Business Suite R12
โดยคุณ Khwunchanok KMError Page

Exception Details.
oracle.apps.fnd.framework.OAException: Could not load application module ' oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM'.
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAJSPApplicationRegistry.registerApplicationModule(OAJSPApplicationRegistry.java:279)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAJSPApplicationRegistry.registerApplicationModule(OAJSPApplicationRegistry.java:78)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAPageBean.preparePage(OAPageBean.java:1285)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAPageBean.preparePage(OAPageBean.java:538)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAPageBean.preparePage(OAPageBean.java:426)
at _OA._jspService(_OA.java:212)
at com.orionserver.http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:59)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:379)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:594)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:518)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:713)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:370)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.unprivileged_forward(ServletRequestDispatcher.java:259)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.access$100(ServletRequestDispatcher.java:51)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher$2.oc4jRun(ServletRequestDispatcher.java:193)
at oracle.oc4j.security.OC4JSecurity.doPrivileged(OC4JSecurity.java:284)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forward(ServletRequestDispatcher.java:198)
at com.evermind.server.http.EvermindPageContext.forward(EvermindPageContext.java:395)
at _RF._jspService(_RF.java:225)
at com.orionserver.http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:59)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:379)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:594)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:518)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.evermind.server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:64)
at oracle.apps.jtf.base.session.ReleaseResFilter.doFilter(ReleaseResFilter.java:26)
at com.evermind.server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:15)
at oracle.apps.fnd.security.AppsServletFilter.doFilter(AppsServletFilter.java:318)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:621)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:370)
at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.doProcessRequest(HttpRequestHandler.java:871)
at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:453)
at com.evermind.server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:313)
at com.evermind.server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:199)
at oracle.oc4j.network.ServerSocketReadHandler$SafeRunnable.run(ServerSocketReadHandler.java:260)
at com.evermind.util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:303)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)

## Detail 0 ##
JBO-30003: The application pool
(erpserv.mfec.co.thUATDB1525oracle.apps.po.req.server.Testxx2AM) failed
to checkout an application module due to the following exception:
oracle.jbo.JboException: JBO-29000: Unexpected exception caught:
oracle.jbo.JboException, msg=JBO-29000: Unexpected exception caught:
oracle.jbo.NoDefException, msg=JBO-25002: Definition
oracle.apps.po.req.server.Testxx2AM of type ApplicationModule not found
at oracle.jbo.common.ampool.ApplicationPoolImpl.doCheckout(ApplicationPoolImpl.java:2002)
at oracle.jbo.common.ampool.ApplicationPoolImpl.useApplicationModule(ApplicationPoolImpl.java:2793)
at oracle.jbo.common.ampool.SessionCookieImpl.useApplicationModule(SessionCookieImpl.java:453)
at oracle.jbo.http.HttpSessionCookieImpl.useApplicationModule(HttpSessionCookieImpl.java:233)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAHttpSessionCookieImpl.useApplicationModule(OAHttpSessionCookieImpl.java:508)
at oracle.jbo.common.ampool.SessionCookieImpl.useApplicationModule(SessionCookieImpl.java:424)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAJSPApplicationRegistry.registerApplicationModule(OAJSPApplicationRegistry.java:208)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAJSPApplicationRegistry.registerApplicationModule(OAJSPApplicationRegistry.java:78)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAPageBean.preparePage(OAPageBean.java:1285)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAPageBean.preparePage(OAPageBean.java:538)
at oracle.apps.fnd.framework.webui.OAPageBean.preparePage(OAPageBean.java:426)
at _OA._jspService(_OA.java:212)
at com.orionserver.http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:59)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:379)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:594)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:518)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:713)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:370)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.unprivileged_forward(ServletRequestDispatcher.java:259)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.access$100(ServletRequestDispatcher.java:51)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher$2.oc4jRun(ServletRequestDispatcher.java:193)
at oracle.oc4j.security.OC4JSecurity.doPrivileged(OC4JSecurity.java:284)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forward(ServletRequestDispatcher.java:198)
at com.evermind.server.http.EvermindPageContext.forward(EvermindPageContext.java:395)
at _RF._jspService(_RF.java:225)
at com.orionserver.http.OrionHttpJspPage.service(OrionHttpJspPage.java:59)
at oracle.jsp.runtimev2.JspPageTable.service(JspPageTable.java:379)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.internalService(JspServlet.java:594)
at oracle.jsp.runtimev2.JspServlet.service(JspServlet.java:518)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856)
at com.evermind.server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:64)
at oracle.apps.jtf.base.session.ReleaseResFilter.doFilter(ReleaseResFilter.java:26)
at com.evermind.server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:15)
at oracle.apps.fnd.security.AppsServletFilter.doFilter(AppsServletFilter.java:318)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:621)
at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:370)
at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.doProcessRequest(HttpRequestHandler.java:871)
at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:453)
at com.evermind.server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:313)
at com.evermind.server.http.AJPRequestHandler.run(AJPRequestHandler.java:199)
at oracle.oc4j.network.ServerSocketReadHandler$SafeRunnable.run(ServerSocketReadHandler.java:260)
at com.evermind.util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:303)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)

Error ข้างต้นบอกว่า ไม่สามารถโหลดข้อมูลในโมดูล 'oracle.apps.po.req.server.Testxx2AMTestxx2AM' นี้ได้ ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบขั้นตอนในการ deploy project ลง application ซึ่งจุดที่เราจะสนใจเป็นพิเศษคือ การ copy file ว่าวางไฟล์ถูก path หรือไม่ และการ import file ลง app server

ขั้นตอนการ Deployment – oaf

1. Create project java xml
2. Copy project ลง server path JAVA_TOP
• file type .xml ให้ Transfer ASCII
• file type .class ให้ Transfer Binary
3. Import script ลงใน command

import C:\Jdeverloper\jdevhome\jdev\myprojects\OAProject\oracle\apps\po\rep\webui\TestSearchManualPG.xml -username apps -password apps -rootdir C:\Jdeverloper\jdevhome\jdev\myprojects -dbconnection "(description = (address_list = (address = (community = tcp.world)(protocol = tcp)(host = erp.company.co.th)(port = 1521)))(connect_data = (sid = PRODB)))"

เมื่อ Import สำเร็จจะมีข้อความบอกว่า
Importing ...Path...
Import completed

4. สร้าง Main Page a function
• Type > SSWA jsp
• HTML Call > OA.jsp?page=/…Path…
5. Clear cache และ Restart application server
6. Run หน้า Page