การสร้างฐานข้อมูลด้วย DBCA ในรูปแบบ Silent Mode
โดยคุณ Monchai Srichaung

Database Configuration Assistant (DBCA) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลของ Oracle โดยในการใช้งานจะมีสองรูปแบบคือ Graphical user interface (GUI) และ Text Mode ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล, ลบฐานข้อมูล, ส่งออกชุดคำสั่งที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูล และยังสามารถใช้ในการจัดการ templates ในการสร้างฐานข้อมูลครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย

ในครั้งนี้ขอนำเสนอแนวทางในการสร้างฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง DBCA ผ่านรูปแบบการใช้งานที่ไม่ใช่ GUI ที่รู้จักและคุ้นเคยกันดี โดยสามารถใช้คำสั่งผ่าน Text Mode ได้จากเครื่องมือต่างๆ เช่น putty, telnet

โดยในการสร้างฐานข้อมูลด้วย DBCA แบบ silent mode นั้น จำเป็นต้องจัดเตรียมไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ที่เรียกว่า response file โดยภายในไฟล์จะประกอบด้วยพารามิเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังนี้
  • GDBNAME (Global Database Name)
  • SID
  • Listener Name
  • SYS, SYSTEM, DBSNMP, SYSMAN Password
โดย response file จะเก็บอยู่ที่ $ORACLE_HOME/assistants/dbca

ขั้นตอนที่ 1 : ค้นหาไฟล์ Response

[root@ol510 dbca]# echo $ORACLE_HOME
/oracle/db112/product/11.2.0/dbhome_1/
[root@ol510 dbca]# pwd
/oracle/db112/product/11.2.0/dbhome_1/assistants/dbca

[root@ol510 dbca]# ls
dbca.rsp doc jlib logs templatesคัดลอกไฟล์ dbca.rsp เพื่อใช้เป็นไฟล์ที่จะแก้ไข ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็น dbca-db1.rsp
โดย db1 คือชื่อฐานข้อมูลที่จะสร้างใหม่

[root@ol510 dbca]# cp dbca.rsp dbca-db1.rspขั้นตอนที่ 2 แก้ไขพารามิเตอร์ที่จำเป็นของไฟล์ Response

GDBNAME = "db1"
SID = "db1"
SYSPASSWORD = "db1"
SYSTEMPASSWORD = "db1"
SYSMANPASSWORD = "db1"
DBSNMPPASSWORD = "db1"
CHARACTERSET = "TH8TISASCII" (แก้ไขเพื่อให้รองรับภาษาไทย)
NATIONAL CHARACTERSET = "UTF8" (Default)

สำหรับพารามิเตอร์ส่วนอื่นๆ สามารถค้นหาและปรับแก้ได้จากไฟล์ Response (.rsp) โดยจะมีคำอธิบายสั้นๆประกอบ และในที่นี้จะแก้ไขเฉพาะส่วน createDatabase ดังภาพรูปแบบคำสั่งที่ใช้: มี 4 รูปแบบ ดังนี้
1. dbca -progress_only -responseFile
Display a progress bar depicting progress of database creation process.
2. dbca -silent -responseFile
Creates database silently. No user interface is displayed.
3. dbca -silent -createDatabase -cloneTemplate -responseFile
Creates database silently with clone template. The template in
responsefile is a clone template.
4. dbca -silent -deleteDatabase -responseFile

Deletes database silently.


< P002-1.png >

โดยคำสั่งที่จะใช้ในครั้งนี้คือข้อ 3 แต่แก้ไขโดยไม่เรียกใช้ –cloneTemplate

ขั้นตอนที่ 3 สร้างฐานข้อมูล
รูปแบบคำสั่ง
$dbca -silent -createdatabase -responsefile /oracle/db112/product/11.2.0/dbhome_1/assistants/dbca/dbca-db1.rsp

* พิมพ์ต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จสิ้น
ต่อไปคือขั้นตอนการตรวจสอบฐานข้อมูล “db1"

ตรวจสอบ log file ของการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง dbca ในแบบ silent modeตรวจสอบ datafile ของฐานข้อมูล “db1"ตรวจสอบโปรเซสของฐานข้อมูล “db1" ด้วยคำสั่ง

$ps –ef|grep _db1ทดสอบเข้าใช้ฐานข้อมูลด้วย sqlplus


จะพบว่าฐานข้อมูล db1 ได้ถูกสร้างขึ้นและสามารถทำงานได้ตามปกติ : )

ขั้นตอนที่ 4 การลบฐานข้อมูล
สำหรับการลบฐานข้อมูล ในการใช้งานคำสั่ง dbca แบบ silent mode ก็สามารถทำได้เช่นกัน
โดยต้องแก้พารามิเตอร์ในส่วน DELETEDATABASE ตามภาพ
โดยแก้พารามิเตอร์ ดังต่อไปนี้

SOURCEDB = “db1"รูปแบบคำสั่ง
$dbca -silent -deletedatabase –responsefile /oracle/db112/product/11.2.0/dbhome_1/assistants/dbca/dbca-db1.rsp

* พิมพ์ต่อกันโดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

Permalink: http://goo.gl/b7OKp5 | E

140621.7:23:58
• แปลงจาก .docx เข้าเว็บ.

140625.19:53:55
• เพิ่ม permalink.

140703.15:48:33
• ปรับ font ของ command line เป็น courier