การนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออก โดยใช้ Oracle SQL Developer 3.0
เรียบเรียงจาก Importing and Exporting using the Oracle SQL Developer 3.0
โดยคุณ Imdalazio Corley

จุดประสงค์
เนื้อหานี้จะแสดงให้คุณรู้วิธีการนำเข้าข้อมูล และการนำข้อมูลออก โดยใช้ Oracle SQL Developer 3.0.

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน
ก่อนเริ่มเนื้อหานี้, คุณควร:

1. ติดตั้ง Oracle SQL Developer 3.0 จาก OTN.
2. ติดตั้ง Install Oracle Database 11g with sample schema.
3. กำหนดให้ Unlock the HR user. Login to SQL Developer as the SYS user and execute the following command:

alter user hr identified by hr account unlock;

4. Download and unzip the files.zip file that contains all the files you need to perform this tutorial.


การสร้างการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล
ขั้นตอนแรกในการจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ Oracle SQL Developer 3.0 ต้องสร้างส่วนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล.

สามารถทำได้ดังนี้:

1. ถ้าคุณติดตั้ง SQL Developer เรียบร้อยแล้ว จะแสดง icon บนหน้าจอ, คลิ๊ก เพื่อเริ่มการใช้งาน SQL Developer. ถ้าคุณไม่มี icon บนหน้าจอ,หาไฟล์ .exe ใน Path ที่ติดตั้งโปรแกรม, และเปิดใช้งาน.
page1image10384
page2image376

2. เริ่มใช้ Oracle SQL Developer application.

page3image384

3. ในส่วนของการนำทางการเชื่อมต่อ, คลิ๊กขวา Connections และเลือก New Connection.

page3image2360

4. จะพบหน้าต่าง New / Select Database Connection. กำหนดค่าตามนี้:

Connection Name: hr_orcl
Username: hr
Password: <your_system_password>
Hostname:
SID:

กดปุ่ม Test.

page4image1408

5. ถ้าขึ้นสถานะว่าสำเร็จ (success), กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเชื่อมต่อ, หลังจากนั้นกดปุ่ม Connect.

page4image2584

6. คุณจะเห็นการเชื่อมต่ออยู่ในรายการ.

page5image384

การตั้งค่าในระบบ เพื่อนำเข้าข้อมูล
คุณสามารถใช้ตัวช่วยในการนำเข้าข้อมูล ในการปรับแต่งการนำเข้าข้อมูลตามต้องการ และ นำเข้าข้อมูลโดยใช้ วิธีการอื่นๆ เช่น การ Insert, Insert Script, External Table, Staging External Table and SQL*Loader เป็นต้น.
วิธีการตั้งค่าสามารถ ทำได้ดังนี้.

1. เลือก Tools > Preferences.

page5image4536

2. ในส่วนของการนำทางการตั้งค่า, ขยาย Database และเลือก Import.

ที่นี่คุณสามารถกำหนดรายละเอียดการตั้งค่าสำหรับการนำเข้าข้อมูลได้. กำหนด Import Row Limit = 100 เพื่อสามารถแสดงข้อมูล 100 แถว ต่อครั้ง. ในส่วนนี้จะช่วยให้สามารถทำงานกับไฟล์ใหญ่ๆได้ กำหนดค่าของ Preview File Read Maximum. เพื่อกำหนดให้ไม่ต้องอ่านไฟล์ในส่วน memory.

page6image376

3. ขยาย File Formats ในส่วนของการนำทางการตั้งค่า. มีรูปแบบไฟล์ให้เลือก 4 รูปแบบ. คุณสามารถกำหนดค่าเร่มต้นในแต่ละรูปแบบที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูลได้.

page7image376

4. ตัวอย่าง, เลือก Delimited Format เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น.

page8image376

5. เลือก Header เพื่อให้แสดงข้อมูล Record แรกเป็นข้อมูล Header, ถ้าไม่เลือกส่วนนี้ จะแสดงข้อมูลโดยไม่แสดง. หลังจากนั้นเลือก '[' และ ']' ตามลำดับ.

page9image376
ทำตามขั้นตอนเดิม เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบอื่นๆ.

6. รูปแบบการนำเข้าข้อมูล อนุญาติให้คุณสามารถกำหนดส่วนต่างๆเพื่อนำเข้าข้อมูลได้โดยค่าเริ่มต้นจะนำเข้าข้อมูลจะตารางที่มีอยู่ หรือจะเป็นตางรางใหม่.
เลือก Import Methods ในส่วนของการนำทางการตั้งค่า.

page10image376

7. วิธีการที่ 5 ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลในตารางใหม่โดย:
Insert: โดนนำเข้าข้อมูลโดยตรงเข้าตารางข้อมูล.
Insert Script: สร้าง script โดยใช้ insert statements.
External Table: สร้างตารางภายนอกแบบ DDL สำหรับอ่านไฟล์.
Staging External Table: สร้างตารางภายนอกแบบชั่วคราว สำหรับนำเข้าข้อมูลในตาราง.
SQL Loader Utility: สร้างไฟล์สำหรับ SQL Loader เพื่อนำเข้าข้อมูลในตาราง.
เลือกตารางใหม่สำหรับ การนำเข้าข้อมูล เป็น Staging External Table จากรายการ.

page11image376

8. เลือก External Table ในส่วนของการนำทางการตั้งค่า.
ห้ามกำหนด อะไรในส่วนนี้. โดยระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติ. กดปุ่ม OK.
บันทึก: ถ้าคุณต้องการกำหนดส่วนนี้, ต้องแน่ใจว่าได้เปิดสิทธิและอนุญาติเรียบร้อยแล้ว.

page12image376

9. เลือก Insert ในส่วนของการนำทางการตั้งค่า และตั้งค่าในส่วนของ Insert Batch Size (Rows) เป็น 50.

page13image376

10. เลือก SQL*Loader ในส่วนของการนำทางการตั้งค่า และกำหนด log and bad ที่ตั้งไฟล์. ถ้าไม่กำหนดที่ตั้งไฟล์ไว้, ระบบจะกำหนดเป็นที่ที่นำข้อมูลเข้ามา.

page14image376

11. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกการกำหนดค่าที่กำหนดไว้.

page15image376

การนำข้อมูลเข้า โดยการใช้ Insert Method
Oracle SQL Developer สามารถทำการนำเข้าข้อมูลได้ง่ายๆ.
ทำตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อนำข้อมูลเข้าใน DEPENDENTS table โดยใช้ Insert Method.

1. ก่อนจะนำข้อมูลเข้าตาราง, คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีตารางที่ต้องการจะนำข้อมูลเข้ามา.
ขยาย Tables และ เลือก DEPENDENTS.

page16image400

2. เลือก Data.

page16image1712

3. สังเกตุว่าตอนนี้จะไม่มีข้อมูลใน ตาราง DEPENDENTS.

page16image1880

4. การนำเข้าข้อมูลใน ตาราง DEPENDENTS จากส่วนอื่นๆ, คลิ๊กขวา DEPENDENTS และเลือก Import Data.

page17image384

5. เลือกไฟล์ load_dep.dsv ในที่คุณได้แตกไฟล์ไว้ จากส่วนของ Prerequisites และเลือก Open.
page17image1400
page18image376

6. กดปุ่ม Next.

page19image376

7. เลือก วิธีการนำเข้าข้อมูลเป็น Insert และกดปุ่ม Next.

page20image376

8. ในส่วนของหน้าต่าง Choose Columns, กดปุ่ม Next.

page21image376

9. ในส่วนของหน้าต่าง Column Definition, เลือก Name ในช่อง Match By เพื่อจับคู่ข้อมูลในช่องของ Source Data and Target Data โดยใช้ Name.

page22image376

10. ในส่วนของ Target Table Columns เลือกเป็น Name และต้องมั้นใจว่า Source Data Columns และ the Target Table Columns นั้น จับคู่ถูกต้อง.

page23image376

11. กดปุ่ม Next.

page24image376

12. กดปุ่ม Verify เพื่อตรวจสอบ parameters ก่อนนำเข้าข้อมูล.

page25image376

13. เมื่อทดสอบสถานะต้องสำเร็จ.
กดปุ่ม Finish.

page26image392

14. กดปุ่ม OK.

page26image1048

15. การตรวจสอบข้อมูลTo view the data, ต้องเลือกเป็น Data tab และกดปุ่ม Refresh

page26image2488
เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด.

page27image384

การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อนำข้อมูลออก
คุณสามารถใช้ตัวช่วยในการนำข้อมูลออกสำหรับ การนำข้อมูลออกทั้งหมด หรือ บางส่วน. ไฟล์ข้อมูลที่นำออกไม่ได้มีแค่ข้อมูล SQL และ data definition language (DDL) เท่านั้น, แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเลือกข้อมูลด้วย, ไฟล์ข้อมูลที่นำออกมาจะสามารถทำ Data Manipulation Language (DML) to populate ได้.
วิธีการตั้งค่า ส่วนประกอบต่างๆในตัวช่วยการนำข้อมูลออก.

1. เลือก Tools > Preferences.

page27image4080

2. ขยาย Database เพื่อดูส่วนตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของตัวนำทาง.

page28image376

3. ขยาย Export/View DDL Options เพื่อแสดงชนิดของข้อมูลทั้งหมด.

page29image376

4. คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น สำหรับไฟล์ต้นทางและเป้าหมายในส่วนช่วยเหลือการนำข้อมูลออก(Wizard).
เลือก Export/View DDL Options.

page30image376

5. เลือก Format เป็น insert จากตัวเลือก. Insert จะนำข้อมูลออกมาในรูปแบบ SQL.

page31image376

6. เลือก Save As เป็น Single File เพื่อนำข้อมูลออกเป็นไฟล์เดียว. กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกค่าที่ได้กำหนดไว้.

page32image376

การนำข้อมูลออก
ในหัวข้อนี้, คุณจะได้เรียนรู้การนำข้อมูลออกแบบทั้งหมด(full database) ในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ.

1. เลือก Tools > Database Export.

page33image384

2. ในช่อง Connection, เลือกชื่อเชื่อมต่อที่คุณต้องการเข้าไปนำข้อมูลออก.ในตัวอย่างนี้ ให้คุณเลือกเชื่อมต่อเป็น hr_orcl.

page33image1360

3. ไม่เลือก Export Data ในช่อง check box แล้วกด Next.
page34image1112

4. เก็บค่าเริ่มต้นไว้ไม่ต้องแก้ไขอะไรในส่วนนี้.แล้วกดปุ่ม Next.

page35image376
บันทึก: คุณต้องเลือกอย่างน้อยที่สุด 1 อย่าง.

5. กดปุ่ม Next.

page36image376

6. คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่คุณใช้ในการสร้างไฟล์. ข้อมูลโดยสรุปจะประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลที่นำออก และส่วนกำหนดข้อมูลที่คุณได้กำหนดไว้. เพื่อสร้างไฟล์การนำข้อมูลออก, กดปุ่ม Finish.

page37image376

7. หลังจากกำหนดสิทธิในการเปิดไฟล์ SQL, ให้สังเกตุหลังจาก นำข้อมูลออก, ไฟล์ export.sql จะเปิดอัตโนมัติ ใน SQL Worksheet. in the จะแสดงผลในรูปแบบ DDL statements ของชื่อ 'hr_orcl' ทั้งหมด.

page38image376
คุณสามารถเลื่อนลงมาดูข้อมูลทั้งได้.

8. คุณยังสามารถที่จะใช้วิธีการนำข้อมูลออกโดยใช้ ตัวนำทางการเชื่อมต่อ. สามารถที่จะทำได้ดังนี้:
เลือก hr_orcl ใน ตัวนำทางการเชื่อมต่อ.

page39image376

9. ขยาย Tables และ คลิ๊กขวา ที่ EMPLOYEES > Quick DDL > Save to Worksheet.

page40image376

10. รูปแบบคำสั่งของ DDL สำหรับตาราง EMPLOYEES จะแสดงผล. เลื่อนลงให้สุดหน้าต่างเพื่อดูข้อมูลที่แสดงผล.

page41image376


การนำข้อมูลออกจากตารางข้อมูล
ในหัวข้อนี้, คุณสามารถอ้างอิงการนำข้อมูลที่ต้องการจากตารางข้อมูล,การกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ เลือกเฉพาะ Column ที่ต้องการได้.

1. เลือก ตาราง EMPLOYEES.

page42image384

2. เลือก TAB Data.

page42image1816

3. การนำข้อมูลออก, คลิกขวา ที่ไหนก็ได้ในส่วนของตารางข้อมูล และ เลือก Export จากเมนู.

page43image376

4. คุณสามารถ นำข้อมูลออกในรูปแบบไฟล์อื่นๆได้. ตามตัวอย่าง, เลือกไฟล์เป็นแบบ pdf จาก drop down list.

page44image376

5. กำหนดค่าตามรูป:
Title: Emplist
Subject: Employees list
Keywords: Emp list
กดปุ่ม Next.

page45image376

6. เลือกช่อง Columns.

page46image376

7. เลือกข้อมูล Columns, ที่คุณต้องการจะนำข้อมูลออก. โดยค่าเริ่มต้น, ระบบจะเลือกให้ทุก หลัก(Column). ถ้าจะเลือก หรือไม่เลือกทุกหัวข้อ, สามารถกดที่หัวข้อ All ในกล่องเครื่องหมาย.

page47image376

8. ในตัวอย่างนี้ให้คุณเลือกหลัก(columns) EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY และเอาตัวเลือกอื่นออก. กดปุ่ม OK.

page48image376

9. ทดสอบการใช้ , กดปุ่ม Where (page48image1328).

page49image376

10. ในช่อง Where clause พิมพ์ข้อมูล SALARY > 10000 และกดปุ่ม Go.

page50image376

11. สังเกตุว่า รายชื่อพนักงานที่แสดงผลนั้นแสดงค่าเงินเดือน มากกว่า 10000 หลังจากนั้นกดปุ่ม OK.

page51image376

12. กดปุ่ม Next.

page52image376

13. พิจาราณาข้อมูลสรุปการนำข้อมูลออก และกดปุ่ม Finish.

page53image376

14. ถ้าคุณตรวจสอบไฟล์ export.pdf, คุณควรจะเห็นค่าตามที่แสดงดังรูป:

page54image384

โดยสรุป
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:
  • สร้าง ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล.
  • การเตรียมส่วนต่างๆในระบบ สำหรับการนำข้อมูลเข้า.
  • การนำข้อมูลเข้าโดยใช้ วิธีการ insert.
  • การเตรียมส่วนต่างๆในระบบ สำหรับการนำข้อมูลออก.
  • การนำข้อมูลออก.
  • การนำข้อมูลออกจาก Data grid.

140602.15:40:40
• แปลงจาก .docx และ PDF ลง web.