Commands to customize sqlplus
โดยคุณ Sirinart Sukpaen

เพื่อนๆ คงเคย Select ข้อมูลผ่าน sqlplus กันอยู่บ้างแล้ว เคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า ทุกครั้งที่ทำการรันคำสั่ง ผลที่ได้นอกจากจะมีผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้ว ก็ยังมีชื่อคอลัมภ์ หรือ เส้นประแบ่งระหว่างข้อมูลและชื่อคอลัมภ์แสดงขึ้นมาด้วย ทำให้นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ยาก และมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินความจำเป็น ผู้เขียนจึงอยากแนะนำวิธีการตั้งค่า sqlplus ให้ผลลัพธ์ออกเป็นรูปแบบรายงานที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย ดังนี้
ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่า

SET ECHO OFF
SET NEWPAGE 0
SET SPACE 0
SET PAGESIZE 0
SET FEEDBACK OFF
SET HEADING OFF
SET TRIMSPOOL ON
SET TAB OFF

คำอธิบายแต่ละคำสั่ง

SET ECHO {ON | OFF} เป็นคำสั่งในการตั้งค่าให้แสดงผลออกมาทางหน้าจอ หรือไม่ ในบางครั้ง หากข้อมูลมีจำนวน record ที่มาก ก็ไม่สมควรจะให้แสดงออกมาในขณะที่กำลังรันคำสั่งอยู่
SET NEWP[AGE] {1 | n | NONE} เป็นคำสั่งในการตั้งค่าจำนวนบรรทัดว่างจากด้านบนของแต่ละหน้า
ตัวอย่าง
SET NEWPAGE 1SET NEWPAGE nSET NEWPAGE NONESET PAGES[IZE] {14 | n}
เป็นคำสั่งตั้งค่าจำนวน record ที่ต้องการให้แสดงในแต่ละหน้า


SET FEED[BACK] {6 | n | ON | OFF} เป็นการตั้งค่าให้แสดงผลจำนวน Record ของผลลัพธ์ของคำสั่งที่รัน
Default value: SET FEEDBACK ONSET FEEDBACK OFFSET HEA[DING] {ON | OFF}
เป็นการตั้งค่าว่าให้แสดง ชื่อคอลัมภ์ หรือที่เรียกว่า header หรือไม่
SET HEADING ON

Example
SET TRIMS[POOL] {ON | OFF}
คำสั่งนี้ใช้ในการตัด space หรือ ช่องว่างที่ถูก insert เข้ามาพร้อมกับเนื้อข้อมูล
SET TAB {ON | OFF}
คำสั่งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับ iSQL*Plus เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบของพื้นที่ว่างที่ถูกแสดงออกมาทางหน้าจอ โดยหากตั้งค่าเป็น
OFF หมายถึง การแสดงค่าพื้นที่ว่างจะเหมือนกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรันคำสั่ง SQL
ON หมายถึง การให้พื้นที่ว่างถูกแทนที่ด้วย TAB หรือประมาณ 8 ตัวอักษร หรือตามค่า TAB ของระบบปฏิบัติการที่ตั้งไว้

การตั้งค่าเหล่านี้ยังสามารถย่อและรวมไปในบรรทัดเดียวได้ เช่น

SET ECHO OFF NEWP 0 SPA 0 PAGES 0 FEED OFF HEAD OFF TRIM ON TAB OFF

คำสั่งข้างต้น สามารถนำไปใช้ร่วมกับการทำ spool file ได้ ซึ่งจะทำให้ได้ไฟล์ที่มีแต่ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ง่ายสำหรับนำไปโหลดลงฐานข้อมูลตัวอื่น หรือ นำไปใช้ excel file เพื่อจัดทำเป็นรายงาน
Permalink: http://goo.gl/DgBYiI

140405.20:51:36
• แปลงจาก .docx เข้า website.