เนื้อหาการอบรม

วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558
 • Understand the Business Flows of the eBusiness Suite
 • Understand Oracle Procurement Flows and Products
 • Understand Oracle General Ledger
 • Understand Oracle Payables and Receivables
 • Understand Oracle Order Management
 • Understand Oracle Assets

* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อหลักสูตร "อบรม Oracle E-Business Suite R12: Oracle Financial Applications รุ่นที่ 1".

2. วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:00 - 16:00.

3. วิทยากรต่างชาติ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร Oracle Certified Trainer, ประวัติวิทยากร จะทำมาลงให้เร็ว ๆ นี้.

4. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม.

สถานภาพสมาชิก
ค่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าวิทยากร
หมายเหตุ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,000 บาท/วัน
500 บาท/วัน
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,500 บาท/วัน
บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล
500 บาท/วัน
4,000 บาท/วัน
รวมเป็น 4,500 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,000 บาท/วัน

5. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 10 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนพร้อมชำระเงินก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

6. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

7. เราจะแจ้งเริ่มรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

8. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งก่อนวันเริ่มกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน. เพื่อเราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 ท่าน.

10. อื่น ๆ.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง แต่มีกาแฟครับ.
 • เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH จัดเตรียมให้.
 • เอกสารได้รับเป็น soft file.
 • หากต้องการ "ใบกำกับภาษี" ให้ลงทะเบียนแบบ “นิติบุคคล" สอบถามรายละเอียดที่ธุรการครับ.


12. ดูตารางกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ http://oracle.in.th/calendar.


ลงทะเบียน

Permalink: http://goo.gl/ohSFMG | E

150310.23:18:22
• ร่าง.