Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

หลายปีที่ผ่านมารวมถึงปี 2014 ที่กำลังจะหมดไปนี้ หลักสูตรอบรมสายนักพัฒนาของ คุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี (ผู้ร่วมก่อตั้ง OUGTH) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง. ดังนั้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 ที่จะถึงนี้, งานทางด้านสายนักพัฒนา SQL และ PL/SQL คุณต้อม ก็ได้วางหลังสูตรอบรมให้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูง โดยมีทั้งหมด 3 หลักสูตรดังนี้.
 1. Oracle Database 12c SQL Workshop วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558
 2. Oracle Database 12c Analytic SQL วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
 3. Oracle Database 12c SQL Tuning วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558

โดยในหลักสูตรนี้ SQL Tuning ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐาน SQL ที่ดี, โดยแนะนำให้ปรับพื้นฐานที่หลักสูตร Oracle Database 12c SQL Workshop วันที่ 24 - 25 มกราคม 2558 ก่อนครับ.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database 12c SQL Tuning โดย OUGTH รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558
 • Introduction to SQL tuning
 • Oracle architecture & schema objects
 • Query optimizers
 • Execution plan
 • Optimizer: table access path
 • Optimizer: Join Method
 • Optimizer: Other Operators
 • Optimizer: Query Transformation
 • Optimizer Hints
 • Coding for performance

* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อหลักสูตร "Oracle Database SQL Tuning โดย OUGTH รุ่นที่ 1".

2. วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 - 16:00.

3. วิทยากรคุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี เป็นผู้เชี่ยวชาญ SQL, PL/SQL และผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle User Group in Thailand (OUGTH).

4. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม.

สถานภาพสมาชิก
ค่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าวิทยากร
หมายเหตุ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,000 บาท/วัน
500 บาท/วัน
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,500 บาท/วัน
บุคคลทั่วไป
500 บาท/วัน
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,500 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,000 บาท/วัน

5. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 10 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนพร้อมชำระเงินก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

6. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

7. เราจะแจ้งเริ่มรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

8. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งก่อนวันเริ่มกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน. เพื่อเราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 ท่าน.

10. อื่น ๆ.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง แต่มีกาแฟครับ.
 • เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH จัดเตรียมให้.
 • เอกสารได้รับเป็น soft file.
 • OUGTH ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ครับ.


12. ดูตารางกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ http://oracle.in.th/calendar.

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเวลา
ชื่อ
หมายเหตุ
12/24/2014 13:31:47
Chutima K.

01/16/2015 18:31:33
Sivalee T.

01/16/2015 18:31:33
Nathawat T.

01/16/2015 18:31:33
Siripong S.

01/16/2015 18:31:33
Surasak J.

1/31/2015 13:41:43
Monchai S.

2/20/2015 12:33:57
Vichit W.

2/24/2015 14:13:58
Permalink: http://goo.gl/A0JL49 | E

141210.16:03:01
• ร่างเนื้อหา.

141212.22:16:08
• แก้ course outline.

141215.17:10:17
• แก้ข้อ 10.