เนื้อหาการอบรม

วันที่ 18 - 19 เมษายน 2558
 • Basics of PL/SQL
 • PL/SQL structures
 • Error checking – exception handling
 • Boolean logic in PL/SQL
 • Cursors in PL/SQL
 • Iteration in PL/SQL
 • PL/SQL tables
 • Dynamic SQL in PL/SQL
 • Nested blocks in PL/SQL
 • Triggers in PL/SQL
 • Stored procedures, functions and packages
 • Bulking in PL/SQL

* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อหลักสูตร "อบรม Oracle Database 12c PL/SQL Workshop รุ่นที่ 1".

2. วันที่ 18 - 19 เมษายน 2558 เวลา 09:00 - 16:00.

3. วิทยากรคุณต้อม นพรัตน์ วาณิชฤดี เป็นผู้เชี่ยวชาญ SQL, PL/SQL และผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle User Group in Thailand (OUGTH).

4. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม.

สถานภาพสมาชิก
ค่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าวิทยากร
หมายเหตุ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,000 บาท/วัน
500 บาท/วัน
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,500 บาท/วัน
บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล
500 บาท/วัน
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,500 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,000 บาท/วัน

5. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 10 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนพร้อมชำระเงินก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

6. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

7. เราจะแจ้งเริ่มรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

8. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งก่อนวันเริ่มกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน. เพื่อเราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 ท่าน.

10. อื่น ๆ.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง แต่มีกาแฟครับ.
 • เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH จัดเตรียมให้.
 • เอกสารได้รับเป็น soft file.
 • หากต้องการ "ใบกำกับภาษี" ให้ลงทะเบียนแบบ “นิติบุคคล" สอบถามรายละเอียดที่ธุรการครับ.


12. ดูตารางกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ http://oracle.in.th/calendar.


ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเวลา
ชื่อ
หมายเหตุ
3/11/2015 14:16:36
Pawat I.

3/11/2015 14:17:58
Pawat I.

3/16/2015 13:43:48
Monchai S.

4/2/2015 10:39:35
Chalotorn T.

4/9/2015 11:32:00
Saovaluck C.


Permalink: http://goo.gl/L9Fx3l | E

150310.23:09:09
• ร่าง.