Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 7 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ (ไม่บังคับ) กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม OUGTH.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม อบรม Oracle Database 12c (12.1.0.2) Workshop รุ่นที่ 8 ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
 • รู้จักกับออราเคิล (Oracle).
 • การติดตั้ง Oracle Linux 7.
 • การปรับแต่ง Oracle Linux 7 ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Oracle Database 12c.
 • การติดตั้ง Oracle Database 12c.
 • [การสร้างฐานข้อมูล (Database) ด้วยเครื่องมือ DBCA.]
 • [การสร้าง Listener ด้วยเครื่องมือ NETCA.]
 • เริ่มต้นใช้งาน Oracle Database
 • Oracle Database Architecture.
 • การเปิดและปิด Oracle Database อย่างละเอียด.
 • Oracle Parameter Files.
 • จำลองสถานการณ์ Parameter Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • Oracle Control Files.
 • Oracle Data Files และ Oracle Redo Logs Files เบื้องต้น.
 • จำลองสถานการณ์ Control Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • จำลองสถานการณ์ Redo Log Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • ทำแบบฝึกหัดการกู้ฐานข้อมูล โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไป.
วันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
 • ติดตั้ง Oracle Grid Infrastructure 12c.
 • การสร้างฐานข้อมูลให้ทำงานบน ASM.
 • การใช้งานเครื่องมือ ASMCMD และ SRVCTL เบื้องต้น.
 • การย้ายฐานข้อมูลจาก OS File System เข้าไปยัง ASM.
 • ใช้งานเครื่องมือ ASMCA เบื้องต้น.
 • การเพิ่ม/ลด harddisk ใน ASM.
 • ทดสอบการทำ redundancy ของ ASM.
 • จำลองสถานการณ์ harddisk เสีย.
 • เข้าใจการทำงานของ redo log file ที่ลึกขึ้น.
 • รู้จักกับ archive log file.
 • การเปิด archive log mode.
 • [ประยุกต์ความรู้เรื่อง archive log มา implement Oracle Standby Database อย่างง่าย.]
 • การใช้งาน RMAN เบื้องต้น.
* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อกิจกรรม "อบรม Oracle Database 12c Workshop รุ่นที่ 8/2014".

2. วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

3. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
4. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. แต่ขอรับบริจาคน้ำใจ (ไม่บังคับ) กลับมายัง OUGTH ได้หลายช่องทางดังนี้.

4.1. ขอรับบริจาคบทความให้แก่ OUGTH กำหนดส่งวันที่ 6 กันยายน 2557. มีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้. ส่วนท่านใดที่ยังเป็นมือใหม่ OUGTH จะช่วยเลือกหัวข้อและเป็นพี่เลี้ยงในการทำบทความครับ.
 • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ Oracle Magazine หรือ Profit Magazine.
 • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ OTN.
 • เรียบเรียงแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ใน Oracle Learning Library หรือ Oracle by Example (OBE).
 • เขียนกรณีศึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle ในหน่วยงานของท่าน.
 • เขียน error และวิธีแก้ปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle.
 • เขียนสรุปอธิบายข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งของ Oracle Certificate ตัวใดก็ได้.
 • เขียนสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจระหว่างร่วมกิจกรรมกับ OUGTH.
 • สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเขียนบทความดูที่ข้อ 4.2 ครับ.
4.2 ขอรับบริจาค ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยเป็นหนึ่งในอาสาสมัคร เป็นผู้ประสานงาน "งาน APAC OTN Tour 2014" ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557. รายละเอียดมากกว่านี้ เราจะคุยกันในวันร่วมกิจกรรม.

5. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 12 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

6. เพื่อให้กำหนดการ ดำเนินได้ตรงเวลา ดังนั้นท่านที่มาหลังเวลา 9:00 จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกที่มาก่อน 9:00. ถ้าทุกท่านมาตรงเวลา ก็ให้รับผิดชอบอาหารกลางวันด้วยตนเอง.

7. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 16:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

8. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

9. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00. เราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

10. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
 • โน๊ตบุ๊ค ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.

Software ที่ต้องใช้ในวันร่วมกิจกรรม

1. Oracle VirtualBox รุ่นใหม่ที่สุด.
2. Oracle Linux 7 แบบ (64 bit) รุ่นใหม่ที่สุด.
3. Oracle Database 12c (12.1.0.2) แบบ 64 bit.
5. FTP Client ตัวใดก็ได้.
6. Winzip หรือ Winrar.

* ถ้าท่านใด download file ไม่ทัน ขอให้มาถึงสถานที่เร็วขึ้นอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อ copy file ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการอบรม.

ปิดรับลงทะเบียน
(รายชื่อไม่ได้ขึ้นแบบ real time, แอดมินนำมาเพิ่มเองภายหลัง)
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับที่ ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
1 8/19/2014 9:48:17 Apinya Tarapongsawat
/
2
8/19/2014 13:37:42
Narat Lark-a-piwat
/
3
8/19/2014 13:56:20
Chantranon Charoenkidkachon
/
4
8/19/2014 14:21:27
ศักดิพัต รัตนสุรีย์
/
5
8/19/2014 15:49:34
วิลาสินี คำเพ็ง
/
6
8/19/2014 15:56:39
Sutee Sengkaew
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยสอน.
7 8/19/2014 19:09:53
ธนํท ชัยวิฑูอนุกูล
x
8 8/19/2014 22:04:25 Seri Makiad
x
9 8/19/2014 22:05:10
sarawut keereesathaporn
/
10 8/20/2014 0:44:35 วีรพันธ์ แซ่ด่าน
x
11 8/20/2014 1:33:35
Pornmongkon Pongsai
/
12 8/20/2014 10:49:03
นิวัฒน์ รุ่งจำรูญ
/
13
8/20/2014 11:12:33
ศรัณย์ คำอ่อน
เข้าร่วมกิจกรรมได้ เพราะมีที่นั่งสำรองให้
14 8/20/2014 20:28:17
Thanidtha
เข้าร่วมกิจกรรมได้ เพราะมีที่นั่งสำรองให้

Permalink: http://goo.gl/7xSIuB | E

140818.13:42:46
• ร่างเนื้อหา.

140819.0:58:14
• เพิ่ม link ลงทะเบียน.

140819.13:31:49
• เขียนเงื่อนไขข้อ 7 เพิ่ม.

140820.10:40:25
• ปรับข้อ 4.1.

140822.12:02:47
• แจ้งรายชื่อเป็นทางการ.