Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 6 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม OUGTH.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database 11g Release 2 Workshop รุ่นที่ 7 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1: วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
 • รู้จักกับออราเคิล (Oracle).
 • การติดตั้ง Oracle Linux 5.
 • การปรับแต่ง Oracle Linux 5 ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Oracle Database 11g.
 • การติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2.
 • การสร้างฐานข้อมูล (Database) ด้วยเครื่องมือ DBCA.
 • การสร้าง Listener ด้วยเครื่องมือ NETCA.
 • การสร้าง Enterprise Manager ด้วยเครื่องมือ EMCA.
 • เริ่มต้นใช้งาน Oracle Database
 • Oracle Database Architecture.
 • การเปิดและปิด Oracle Database อย่างละเอียด.
 • Oracle Parameter Files.
 • จำลองสถานการณ์ Parameter Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • Oracle Control Files.
 • Oracle Data Files และ Oracle Redo Logs Files เบื้องต้น.
 • จำลองสถานการณ์ Control Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • จำลองสถานการณ์ Redo Log Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • ทำแบบฝึกหัดการกู้ฐานข้อมูล โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไป.
วันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
 • ติดตั้ง Oracle Grid Infrastructure 11g.
 • การสร้างฐานข้อมูลให้ทำงานบน ASM.
 • การใช้งานเครื่องมือ ASMCMD และ SRVCTL เบื้องต้น.
 • การย้ายฐานข้อมูลจาก OS File System เข้าไปยัง ASM.
 • ใช้งานเครื่องมือ ASMCA เบื้องต้น.
 • การเพิ่ม/ลด harddisk ใน ASM.
 • ทดสอบการทำ redundancy ของ ASM.
 • จำลองสถานการณ์ harddisk เสีย.
 • เข้าใจการทำงานของ redo log file ที่ลึกขึ้น.
 • รู้จักกับ archive log file.
 • การเปิด archive log mode.
 • ประยุกต์ความรู้เรื่อง archive log มา implement Oracle Standby Database อย่างง่าย.
* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อกิจกรรม "อบรม Oracle Database 11g Release 2 Workshop รุ่นที่ 7/2014".

2. วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

3. ต้องเป็นสมาชิกของ OUGTH ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้.
4. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH ได้หลายช่องทางดังนี้.

4.1. ขอรับบริจาคบทความให้แก่ OUGTH กำหนดส่งวันที่ 28 มิถุนายน 2557. มีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้.
 • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ Oracle Magazine หรือ Profit Magazine.
 • เรียบเรียงบทความย้อนหลังอะไรก็ได้ของ OTN.
 • เรียบเรียงแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ใน Oracle Learning Library หรือ Oracle by Example (OBE).
 • เขียนกรณีศึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle ในหน่วยงานของท่าน.
 • เขียน error และวิธีแก้ปัญหาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Oracle.
 • เขียนสรุปอธิบายข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งของ Oracle Certificate ตัวใดก็ได้.
 • เขียนสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจระหว่างร่วมกิจกรรมกับ OUGTH.
 • สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเขียนบทความดูที่ข้อ 4.2 ครับ.
4.2 ขอรับบริจาค ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยเป็นหนึ่งในอาสาสมัคร เป็นผู้ประสานงาน "งาน APAC OTN Tour 2014" ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557. รายละเอียดมากกว่านี้ เราจะคุยกันในวันร่วมกิจกรรม.

5. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 14 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

6. เพื่อให้กำหนดการ ดำเนินได้ตรงเวลา ดังนั้นท่านที่มาหลังเวลา 9:00 จะต้องเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกที่มาก่อน 9:00. ถ้าทุกท่านมาตรงเวลา ก็ให้รับผิดชอบอาหารกลางวันด้วยตนเอง.

7. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 16:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

8. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

9. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งภายในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 9:00. เราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

10. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
 • โน๊ตบุ๊ค ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.

Software ที่ต้องใช้ในวันร่วมกิจกรรม

1. Oracle VirtualBox รุ่นใหม่ที่สุด.
2. Oracle Linux 5 แบบ (32 bit) รุ่นใหม่ที่สุด.
3. Oracle Database 11g Release 2 แบบ 32 bit.
5. FTP Client ตัวใดก็ได้.
6. Winzip หรือ Winrar.

* ถ้าท่านใด download file ไม่ทัน ขอให้มาถึงสถานที่เร็วขึ้นอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อ copy file ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการอบรม.

เต็มครับ
(รายชื่อไม่ได้ขึ้นแบบ real time, แอดมินนำมาเพิ่มเองภายหลัง)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับที่ ลงทะเบียนเวลา ชื่อ หมายเหตุ
1 140601.16:00:00 สมาชิกตะลุยข้อสอบ 1Z0-052 อาสามาเป็นผู้ช่วยสอน
2 140601.16:00:00
สมาชิกตะลุยข้อสอบ 1Z0-052
อาสามาเป็นผู้ช่วยสอน
3 6/4/2014 9:42:46
Kornnapan Harnbunnasornt แจ้งยกเลิก
4 6/4/2014 13:09:45
นิพันธ์ สุเทศ
/
5 6/4/2014 15:36:58
mattika

6 6/4/2014 16:34:08
Sujiraporn Kruasuwan
แจ้งยกเลิก
7 6/4/2014 19:25:11
จักรพันธ์ เกิดปั้น
x
8 6/4/2014 20:12:21
Manisa Makaphon
แจ้งยกเลิก
9 6/5/2014 8:20:06
ณัฐพงค์ กุณจนะ
/
10 6/5/2014 8:22:11
จารุววรณ ประชุมพันธ์
/
11 6/5/2014 16:52:29 นายกฤษฎา เผ่าเจริญ
/
12
6/5/2014 16:56:03
Chawalit
/
13 6/5/2014 16:59:32
ศรัญญู แก้วโสภา
/
14 6/7/2014 1:00:33
sarun kamon
x
สำรอง 6/8/2014 17:46:23 Natthaya Borwornphongsakul
ได้สิทธิ์แทน #3 ที่แจ้งยกเลิก /
สำรอง
6/8/2014 17:52:40
Sunisa Chaigrajang
ได้สิทธิ์แทน #6 ที่แจ้งยกเลิก /

Permalink: http://goo.gl/wvjIC1 | E

140603.16:22:49
ร่างเนื้อหา.

140605.9:59:11
• แจ้งรายชื่อ.

140605.17:03:31
• เพิ่มรายชื่อ.

140607.10:43:40
• เพิ่มรายชื่อ.

140610.13:02:58
• บันทึกรายการยกเลิก.
• เพิ่มรายชื่ออีก 2 ท่าน ได้รับสิทธิ์แทนสมาชิกที่ยกเลิก.