Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในปี 2014 ที่ผ่านมา, เราได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมากว่า 10 รุ่น. เราจะได้รับข้อเสนอแนะมาว่าเวลาน้อยเกินไป, ดังนั้นในรุ่นที่ 13 นี้, แอดมินได้มีการขยายเวลาเพิ่มอีกวันละ 1 ชั่วโมง และได้ขยายเนื้อหาไปยัง RMAN เบื้องต้น.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop รุ่นที่ 15 ในวันที่ 21-22, 28-29 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1: วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 • รู้จักกับออราเคิล (Oracle).
 • การติดตั้ง Oracle Linux 5.
 • การปรับแต่ง Oracle Linux 5 ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2.
 • การติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2.
 • การสร้าง Database ด้วยเครื่องมือ DBCA.

วันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
 • [การสร้าง Listener ด้วยเครื่องมือ NETCA.]
 • [การสร้าง Enterprise Manager ด้วยเครื่องมือ EMCA.]
 • เริ่มต้นใช้งาน Oracle Database
 • Oracle Database Architecture.
 • การเปิดและปิด Oracle Database อย่างละเอียด.
 • Oracle Parameter Files.
 • จำลองสถานการณ์ Parameter Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • Oracle Control Files.
 • Oracle Data Files และ Oracle Redo Logs Files เบื้องต้น.
 • จำลองสถานการณ์ Control Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • จำลองสถานการณ์ Redo Log Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • ทำแบบฝึกหัดการกู้ฐานข้อมูล โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไป.

วันที่ 3: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
 • ติดตั้ง Oracle Grid Infrastructure 11g Release 2.
 • การสร้างฐานข้อมูลให้ทำงานบน ASM.
 • การใช้งานเครื่องมือ ASMCMD และ SRVCTL เบื้องต้น.
 • การย้ายฐานข้อมูลจาก OS File System เข้าไปยัง ASM.
 • ใช้งานเครื่องมือ ASMCA เบื้องต้น.
 • การเพิ่ม/ลด harddisk ใน ASM.
 • ทดสอบการทำ redundancy ของ ASM.
 • จำลองสถานการณ์ harddisk เสีย.

วันที่ 4: วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
 • เข้าใจการทำงานของ redo log file ที่ลึกขึ้น.
 • รู้จักกับ archive log file.
 • การเปิด archive log mode.
 • ประยุกต์ความรู้เรื่อง archive log มา implement Oracle Standby Database อย่างง่าย.
 • การใช้งาน RMAN เบื้องต้น.
 • [การติดตั้ง Oracle Grid Infrastructure 11g Release 2 สำหรับ Real Application Cluster]
* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อกิจกรรม "อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 15".

2. วันที่ 21-22, 28-29 November 2558 เวลา 09:00 - 16:00.

3. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม.

สถานภาพสมาชิก
ค่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าวิทยากร
หมายเหตุ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย

500 บาท/วัน
ช่องทาง #2: ชำระด้วยเงิน 2,000 บาท/วัน

บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล
500 บาท/วัน
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,500 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
1. นำบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงมาให้ตรวจสอบ ในวันร่วมกิจกรรม

2. ไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ให้สำรองที่นั่ง 500 บาท/วัน จะได้รับคืนเมื่อ บริจาคคอนเทนท์ เรียบร้อยแล้ว.

4. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 10 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

5. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

6. เราจะแจ้งเริ่มรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

7. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งก่อนวันเริ่มกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน. เพื่อเราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

8. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 ท่าน.

9. อื่น ๆ.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง แต่มีกาแฟครับ.
 • เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH จัดเตรียมให้.
 • เอกสารได้รับเป็น soft file.
 • หากต้องการ "ใบกำกับภาษี" ให้ลงทะเบียนแบบ “นิติบุคคล" สอบถามรายละเอียดที่ธุรการครับ.


11. ดูตารางกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ http://oracle.in.th/calendar.

Software ที่ต้องใช้ในวันร่วมกิจกรรม

1. Oracle VirtualBox รุ่นใหม่ที่สุด.
2. Oracle Linux 5 แบบ (32 bit) รุ่นใหม่ที่สุด.
3. Oracle Database 11g Release 2 แบบ 32 bit.
5. FTP Client ตัวใดก็ได้.
6. Winzip หรือ Winrar.

* ถ้าท่านใด download file ไม่ทัน ขอให้มาถึงสถานที่เร็วขึ้นอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อ copy file ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการอบรม.

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเวลา
ชื่อ
หมายเหตุ
10/1/2015 22:15:18
ธนศักดิ์ ศ.

10/2/2015 0:04:10
ปัทมาพร จ.

10/2/2015 0:09:54
ปัทมาพร

10/5/2015 11:15:17
Tossapols

10/13/2015 15:08:38
Supakrit I.

10/16/2015 9:47:09
jingjung m.

10/20/2015 21:26:18
กฤติน ส.

11/11/2015 15:27:24
Sayan N.

11/11/2015 16:18:18
ธนุตม์ ฟ.Permalink: http://goo.gl/LBHzvC | E

150921.11:45:10
• ร่าง.

150929.12:37:51
• แก้ไขวันที่.