Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา.

ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 9 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ, กรณีศึกษา, หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม OUGTH. โดยในรุ่นที่ 10 นี้, แอดมินได้มีการปรับเงื่อนไขและโครงสร้างหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในระยะยาว.

จึงขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม อบรม Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4) Workshop รุ่นที่ 10 ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้.

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1: วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
 • รู้จักกับออราเคิล (Oracle).
 • การติดตั้ง Oracle Linux 5.
 • การปรับแต่ง Oracle Linux 5 ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2.
 • การติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2.
 • [การสร้างฐานข้อมูล (Database) ด้วยเครื่องมือ DBCA.]
 • [การสร้าง Listener ด้วยเครื่องมือ NETCA.]
 • [การสร้าง Enterprise Manager ด้วยเครื่องมือ EMCA.]
 • เริ่มต้นใช้งาน Oracle Database
 • Oracle Database Architecture.
 • การเปิดและปิด Oracle Database อย่างละเอียด.
 • Oracle Parameter Files.
 • จำลองสถานการณ์ Parameter Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • Oracle Control Files.
 • Oracle Data Files และ Oracle Redo Logs Files เบื้องต้น.
 • จำลองสถานการณ์ Control Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • จำลองสถานการณ์ Redo Log Files หาย พร้อมวิธีการแก้ไข.
 • ทำแบบฝึกหัดการกู้ฐานข้อมูล โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาไป.

วันที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557
 • ติดตั้ง Oracle Grid Infrastructure 11g Release 2.
 • การสร้างฐานข้อมูลให้ทำงานบน ASM.
 • การใช้งานเครื่องมือ ASMCMD และ SRVCTL เบื้องต้น.
 • การย้ายฐานข้อมูลจาก OS File System เข้าไปยัง ASM.
 • ใช้งานเครื่องมือ ASMCA เบื้องต้น.
 • การเพิ่ม/ลด harddisk ใน ASM.
 • ทดสอบการทำ redundancy ของ ASM.
 • จำลองสถานการณ์ harddisk เสีย.
 • เข้าใจการทำงานของ redo log file ที่ลึกขึ้น.
 • รู้จักกับ archive log file.
 • การเปิด archive log mode.
 • [ประยุกต์ความรู้เรื่อง archive log มา implement Oracle Standby Database อย่างง่าย.]
 • [การใช้งาน RMAN เบื้องต้น.]
* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อกิจกรรม "อบรม Oracle Database 11g Release 2 Workshop รุ่นที่ 10/2014".

2. วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 - 16:00.

3. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม.

สถานภาพสมาชิก
ค่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าวิทยากร
หมายเหตุ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย

500 บาท/วัน
ช่องทาง #2: ชำระด้วยเงิน 2,000 บาท/วัน

บุคคลทั่วไป
500 บาท/วัน
ช่องทาง #1: ชำระด้วยเงิน 2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,500 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
นำบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงมาให้ตรวจสอบ ในวันร่วมกิจกรรม

4. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 10 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

5. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

6. เราจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

7. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00. เราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

8. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 ท่าน.

9. สิ่งที่ต้องนำมาในการร่วมกิจกรรม.
 • โน๊ตบุ๊ค ควรมีหน่วยความจำขั้นต่ำ 4 GB จะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้. ท่านใดไม่สะดวกใช้ "โน๊ตบุ๊คส่วนตัว" ขอให้แจ้งมา เพื่อเราจะจัดเตรียมโน๊ตบุ๊คสำรองให้.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.

Software ที่ต้องใช้ในวันร่วมกิจกรรม

1. Oracle VirtualBox รุ่นใหม่ที่สุด.
2. Oracle Linux 5 แบบ (32 bit) รุ่นใหม่ที่สุด.
3. Oracle Database 11g Release 2 แบบ 32 bit.
5. FTP Client ตัวใดก็ได้.
6. Winzip หรือ Winrar.

* ถ้าท่านใด download file ไม่ทัน ขอให้มาถึงสถานที่เร็วขึ้นอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อ copy file ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการอบรม.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ลงทะเบียนเวลา
ชื่อ
หมายเหตุ
11/17/2014 23:16:02
Nithee N.
#01
11/17/2014 23:19:23
Pichamol Y.
#02
11/18/2014 6:11:56
ดำรงศักดิ์ พ.
#03
11/18/2014 8:38:23
Phetnaree K.
#04
11/18/2014 8:52:10
คณิตสรณ์ ส.
#05
11/18/2014 9:18:20
thanasom r.
#06
11/18/2014 9:23:46
สุรเดช พ.
#07
11/18/2014 10:15:57
Pattira C.
#08
11/18/2014 11:10:06
ปิยพงษ์ ซ.
#09
11/18/2014 16:39:40
Thawatchai C.
#10


Permalink: http://goo.gl/OviY5r | E

141113.14:57:36
• ร่างเนื้อหา.

141117.23:12:13
• เริ่มรับลงทะเบียน.

141118.13:50:03
• แจ้งรายชื่อ.

141118.16:43:44
• ปิดรับลงทะเบียน.