Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ขอเรียนเชิญสมาชิก Oracle User Group in Thailand (OUGTH) เข้าร่วมการอบรม "MySQL for Developer รุ่นที่ 1" ในวันที่ 31 ตุลาคม 1, 7, 8 พฤศจิกายน 2015 (4 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้.


หลักการและเหตุผล
This course provides the knowledge and skills to implement a MySQL database. The course focuses on teaching individuals how to use MySQL product features and programming related to implementing a database.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
This course is intended for IT Professionals who want to become skilled on MySQL product features and technologies for implementing a database. To be successful in this course, the student should have knowledge of basic relational database concepts and writing T-SQL queries.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

After completing this course, students will be able to

 • Install and Setup MySQL.
 • Create databases and database files.
 • Create data types and tables.
 • Create and Manage Indexes.
 • Manage Storage Engine
 • Use Advanced Queries Include Join and Subquery.
 • Implement Views.
 • Implement Operator and Function.
 • Implement Trigger.
 • Manage Transaction and Locks.
 • Implement Store Procedure

ความรู้พื้นฐาน
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Working knowledge of relational databases.
 • Some experience with database design

ความต้องการของระบบ
 • CPU: Core2 Duo 1.8 GHZ ขึ้นไป (I3,I5,I7 prefer)
 • RAM: 4GB ขึ้นไป
 • HD: Free Space 20 GB
 • OS: Windows Client with Vmware Workstation

เนื้อหาการอบรม

Module 1: Installing and Configure MySQL
 • Install MySQL
 • Manage Service
 • Setup MySQL Client

Module 2: Creating Data Types and Tables
 • Directory of MySQL
 • Overview System Table
 • File Type
 • Overview of Data Type
 • Create Table
 • Table Option: Null, Not Null, Auto Increment
 • Table Option: Unsigned, Binary, Zerofill, Default
 • Manage Indexes: Primary key, Foreign key, Regular
 • Manage Indexes: Unique, FullText

Module 3: Manage Storage Engine
 • Type of Storage Engine
 • Using MyISAM Storage Engine
 • Using InnoDB Storage Engine
 • Using Memory Storage Engine
 • Using CSV Storage Engine
 • Using ARCHIVE Storage Engine
 • Using BLACKHOLE Storage Engine
 • Using MERGE Storage Engine
 • Convert Storage Engine

Module 4: Using Advanced Queries
 • Using the Select Statement
 • Select option: WHERE, GROUP BY, HAVING
 • Select option: ORDER BY, LIMIT, Rollup
 • Declare Variable
 • Using Join Condition: Inner Join, Left Join, Right Join, Natural join
 • Using Union
 • Using Subquery

Module 5: Implementing Views
 • Introduction to Views
 • Advantages of Views
 • Creating and Managing Views

Module 6: Implementing Operator and Function
 • Overview of Operator
 • Using Arithmetic Operator
 • Using Comparison Operator
 • Using Logical Operator
 • Using Bitwise Operator
 • Using Sort Operator
 • Overview of Function
 • Using Comparison Function
 • Using Control Flow Function
 • Using Cast Function
 • Using String Function
 • Using Numeric Function
 • Using Date/Time Function
 • Using Summarize Function
 • Using System Function
 • Create User Defined Function

Module 7: Implementing Triggers
 • Introduction to Triggers
 • Creating Triggers: Insert Process
 • Creating Triggers: Delete Process
 • Creating Triggers: Update Process
 • Define Trigger Multiple Statement

Module 8: Managing Transactions and Locks
 • Overview of Transactions and Locks
 • ACID Concept
 • Using Lock Transaction
 • Using: Autocommit Transaction
 • Using: Explicit Transaction
 • Using: Implicit Transaction
 • Using Save Point
 • Using Lock Table: Read Lock, Write Lock
 • Intro Concurrency Problems
 • Isolation level: Read Uncommitted
 • Isolation level: Read committed
 • Isolation level: Repeatable Read
 • Isolation level: SERIALIZABLE
 • Configure Lock Timeout

Module 9: Implementing Store Procedure
 • Introduction to Store Procedure
 • Advantages of Store Procedure
 • Creating and Managing Store Procedure
 • Using Event Handler for Store Procedure

* เนื้อหาการอบรม อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม.

รายละเอียดของกิจกรรม

1. ชื่อหลักสูตร "MySQL for Developer โดย OUGTH รุ่นที่ 1".

2. วันที่ 31 ตุลาคม 1, 7, 8 พฤศจิกายน 2015 (4 วัน) เวลา 09:00 - 16:00.

3. วิทยากรคุณสุรัตน์ เกษมบุญศิริ NCS L.3, Comptia Security+, ITIL Foundation v.3, CCNA, MCT, MCITP Enterprise, MCSE +Security +Messaging.

4. ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม.

สถานภาพสมาชิก
ค่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่าวิทยากร
หมายเหตุ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,000 บาท/วัน
500 บาท/วัน
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,500 บาท/วัน
บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล
500 บาท/วัน
3,000 บาท/วัน
รวมเป็น 3,500 บาท/วัน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
2,000 บาท/วัน
รวมเป็น 2,000 บาท/วัน

5. เรามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ มีที่นั่งเพียง 10 ที่ จึงใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมคือลงทะเบียนพร้อมชำระเงินก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน.

6. เราจะเปิดลิงค์รับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม (หรือถ้าเห็นว่าลิงค์คลิกได้ ก็ลงทะเบียนได้เลย).

7. เราจะแจ้งเริ่มรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 หรือจนกว่าจะเต็ม.

8. ถ้าต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งก่อนวันเริ่มกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน. เพื่อเราจะได้พอมีเวลาแจ้งให้สมาชิกท่านอื่นมาแทน.

9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 ท่าน.

10. อื่น ๆ.
 • เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมหนาวมาก.
 • ไม่มีอาหาร และอาหารว่าง แต่มีกาแฟครับ.
 • เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ใช้ในการอบรม OUGTH จัดเตรียมให้.
 • เอกสารได้รับเป็น soft file.
 • หากต้องการ "ใบกำกับภาษี" ให้ลงทะเบียนแบบ “นิติบุคคล" สอบถามรายละเอียดที่ธุรการครับ.

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเวลา
ชื่อ
หมายเหตุ


























Permalink: http://goo.gl/LUxVZm | E

150921.12:07:54
• ร่างเนื้อหา.