วิธีเปิดหลาย OC4J containers บนเครื่องเดียวกัน

OC4J จะใช้ port ที่สำคัญอยู่ 3 port คือ
  • JMS อยู่ที่ port หลายเลข 9127 เป็นค่าเริ่มต้น.
  • RMI อยู่ที่ port หลายเลข  23791 เป็นค่าเริ่มต้น.
  • HTTP อยู่ที่ port หลายเลข 8888 เป็นค่าเริ่มต้น.

ถ้าต้องการเปิดหลาย OC4J containers บนเครื่องเดียวกันไปพร้อมกัน ก็ต้องแก้ port เหล่านี้ให้ไม่ชนกัน.
1. JMS แก้ที่ file $OC4J_HOME/j2ee/home/config/jms.xml
2. RMI แก้ที่ file $OC4J_HOME/j2ee/home/config/rmi.xml
3. ส่วน HTTP แก้ที่ file $OC4J_HOME/j2ee/home/config/default-web-site.xml ดูตัวอย่าง.

141210.21:04:30
• เพิ่ม.
/link/withiiepidhlaay-oc4j-containers-bnekhruue-ngediiywkan