การ format disk ใน Linux

# mkfs.ext3 /dev/sdb1

การ mount disk

# mkdir /disk1
# mount /dev/sdb1 /disk1
# df -H

แก้ file fstab

/dev/sdb1              /disk1          ext3    defaults        1 2


/link/script-kaar-format-disk-ain-linux