พบ error [Deployer:149189] เพื่อพยายาม start application หลังจาก deploy เสร็จ

แก้ไขโดย
1. ปิด service ต่าง ๆ ของ WebLogic ให้หมด..

2. ไปที่ DOMAIN_HOME แล้วค้นหาชื่อ application ที่ได้ deployed ไป

find . -name [APP_NAME] -print;

3. ตามไปลบ file และ folder ต่าง ๆ ที่ได้จาการค้นหาในข้อที่ 2.

4. ไปแก้ $DOMAIN_HOME/config/config.xml แล้วลบ tag app-deployment ของ application ที่มีปัญหา.

5. start WebLogic, ทดสอบ deploy แล้วใช้งานอีกครั้ง.

141207.11:06:54
• สร้าง.
/link/phb-error-deployer-149189-ephuue-phyaayaam-start-application-hlangcchaak-deploy-esrcch