บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-051 ที่เกี่ยวข้องกับนิยามของ Transaction

1Z0-051 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot When does a transaction complete? (Choose all that apply.) A. When a DELETE statement is executed B. When a ROLLBACK command is executed C. When a PL/SQL anonymous block is executed D. When a data definition language statement is executed E. When a TRUNCATE statement is executed after the pending transaction อธิบาย [spoil...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-147 ที่เกี่ยวข้องกับ PL/SQL Procedure

1Z0-147 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot Examine this code: CREATE OR REPLACE PRODECURE add_dept (p_dept_name VARCHAR2 DEFAULT 'placeholder', p_location VARCHAR2 DEFAULT 'Boston') IS BEGIN INSERT INTO departments VALUES (dept_id_seq.NEXTVAL, p_dept_name, p_location); END add_dept; / Which three are valid calls to the add_dep procedure? (Choose three) A. add_dept; B....

อบรม Oracle Database 12c (12.1.0.2) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 9/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 8 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม...

กิจกรรม Oracle SQL Tuning for Developers Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ตลอดปี 2014, OUGTH ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ดังที่สมาชิกได้ติดตามและทราบกันดี. เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 October 2014) ได้มีการพบปะกันระหว่างสมาชิก. “น้องต้า" จึงเสนอให้ “คุณเต้" ช่วยแนะนำการทำ SQL Tuning....

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.4 and EP.5]

ORACLE DBA Lab TH [EP.4] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการติดตั้ง Oracle Database บน Linux เอกสารประกอบการทำ LAB ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 (12.1) บน Oracle Linux 7 (OL7) 1.ติดตั้ง Oracle Linux 7 64 bit บน VMware 2.ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 3.สร้าง EMPTY CONTAINER DATABASE ORACLE DBA Lab TH [EP.5] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออราเคิลให้แก่สมาชิกมาแล้วกว่า 9 รุ่นทั้ง ทั้งการดูแลฐานข้อมูลและการพัฒนา, ก็ได้มีสมาชิกเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บ้าง เช่น Oracle WebLogic หรือ Oracle Business Intelligence...

หน้าจอการติดตั้ง Oracle Solaris 10 (x86) u11 ผ่าน VirtualBox

หน้าจอการติดตั้ง Oracle Solaris 10 (x86) u11 ผ่าน VirtualBox Host OS: Windows 7 64 bit Guest OS: Solaris 10 u11 1/13 Release Hypervisor: Oracle VirtualBox 4.x Download Software : Oracle VirtualBox Oracle Solaris 10 The below screenshots describes the steps of installation [sol-10-u11-ga-x86-dvd.iso] on Intel 64-bit hardware Installation Starts...

พบ error ว่า dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use

พบ error ว่า "dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use" ระหว่างการจำลอง DNS Server เพื่อติดตั้ง Oracle RAC 12.1.0.2 ให้ดูว่ามี rpcbind ใช้ port:53 หรือไม่? ถ้ามีให้ disable และ stop rpcbind service. ให้ลอง kill dnsmasq process ตัวเดิม โดยหา PID จาก # netstat -anlp | grep -w LISTEN แล้ว start dnsmasq ขึ้นมาใหม่ # service dnsmasq start 140926.15:44:23 • เพิ่ม.

พบ error [INS-41112] ระหว่างติดตั้ง Oracle 12c RAC Grid Install

พบ error [INS-41112] ระหว่างติดตั้ง Oracle 12c RAC Grid Install ถ้าพบพบ error นี้ [INS-41112] ให้แก้โดยปิด firewall [root@ora12a ~]# service iptables stop iptables: Flushing firewall rules: [ OK ] iptables: Setting chains to policy ACCEPT: filter [ OK ] iptables: Unloading modules: [ OK ] [root@ora12a ~]# chkconfig...

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.3]

ORACLE DBA Lab TH [EP.3] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล Oracle 1. การเปิดใช้งาน archivelog 2. การ copy online datafile ด้วยการ set tablespaces เป็น backup mode 3. การใช้งาน RMAN เบื้องต้น 4. การทำงานแบบ nocatalog - backup to disk - restore from disk Website : pitchayasaks.blogspot.com E-mail : pitchayasak.s@gmail.com 140923.8:17:11 • Published.