วิธีการ bypass เรื่อง DNS ระหว่างการติดตั้ง Oracle RAC 11.2

วิธีการ bypass เรื่อง DNS ระหว่างการติดตั้ง Oracle RAC 11.2 วิธีนี้สำหรับ test environment เท่านั้น, ให้ rename file /etc/resolve.conf เป็นชื่ออื่น ทำทุก node ใน RAC. เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้ runInstaller ขึ้นมาใหม่. ทดสอบด้วย runcluvfy.sh [grid@rac1 grid]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -verbose Performing pre-checks for cluster services setup Checking node...

Script: การเปลี่ยน WebLogic Port Number ด้วยเครื่องมือ WLST

การเปลี่ยน WebLogic Port Number ด้วยเครื่องมือ WLST wls:/offline> readDomain ('/home/mark/Oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain') wls:/offline/base_domain> cd ('Server') wls:/offline/base_domain/Server> ls () drw- AdminServer wls:/offline/base_domain/Server> cd ('AdminServer') wls:/offline/base_domain/Server/AdminServer> ls () ... -rw- ListenPort...

Script: การสร้าง Managed Server ด้วย WLST

การสร้าง Managed Server ด้วย WLST [oracle@wls-sysadm /]$ java weblogic.WLST wls:/offline> connect('weblogic','mypassword','t3://localhost:7020') Connecting to t3://localhost:7020 withcconnect() userid weblogic ... Successfully connected to Admin Server 'MedRecAdmSvr' that belongs to domain 'MedRecDomain'. wls:/MedRecDomain/serverConfig>...

พบ error ว่า Error: Could not find or load main class com.oracle.cie.wizard.WizardController

พบ error ว่า Error: Could not find or load main class com.oracle.cie.wizard.WizardController เมื่อพยายาม run ./config.sh จากตัวติดตั้ง wls1213_dev.zip สาเหตุเนื่องจากไม่ได้ run configure.sh ก่อน เพื่อ extract .jar ต่าง ๆ. แก้ไขโดย ออกไป run configure.sh แล้วจึงมา run ./config.sh อีกครั้งหนึ่ง. 150121.13:00:22 • เพิ่ม.

Script: SQL ที่เทียบเท่ากับการ ls -l ใน asmcmd

SQL ที่เทียบเท่ากับการ ls -l ใน asmcmd SELECT f.type, f.redundancy, f.striped, f.modification_date, a.system_created, a.name FROM v$asm_alias a, v$asm_file f WHERE a.file_number = f.file_number and a.group_number = f.group_number and type='DATAFILE'; 150117.16:53:16 • เพิ่ม. • เนื่องจากใน 10g ไม่มี asmcmd.