บทความจากสมาชิก: สรุปเนื้อหาที่กิจกรรม SQL Tuning

สรุปเนื้อหาจาก กิจกรรม SQL Tuning โดยคุณ Narat Lar Oracle Process มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือวิเคราะห์ และประมวลผล การ Tuning จะเพิ่มความเร็วในการทำงานและ ทั้งยังลดกระบวนการวิเคราะห์ และการประมวลผล หรือทั้งสอง การ Tuning จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ Statement ที่ทำงานได้ถูกต้องแล้ว SQL Tuning Tip 1. Oracle จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการวิเคราะห์ สำหรับการใช้งานที่มีคำสั่งตามมาเหมือนๆกัน 2. หลีกเลี่ยงการใช้...

JOB: [Urgently] Functional Consultant - Crenova Power Ultima

We are ERP implementer consultant. Now we looking for Thai young generation plus global thinking who ready to get our offer an opportunity join us and develop our company together as: FUNCTIONAL CONSULTANT (URGENTLY REQUIRED) With Responsibility: Run the project implementation from the beginning until the end according to the module that become your responsibility Do a client’s business...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-051 ที่เกี่ยวข้องกับนิยามของ Transaction

1Z0-051 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot When does a transaction complete? (Choose all that apply.) A. When a DELETE statement is executed B. When a ROLLBACK command is executed C. When a PL/SQL anonymous block is executed D. When a data definition language statement is executed E. When a TRUNCATE statement is executed after the pending transaction อธิบาย [spoil...

บทความจากสมาชิก: อธิบายข้อสอบ 1Z0-147 ที่เกี่ยวข้องกับ PL/SQL Procedure

1Z0-147 Question #001 โดยคุณ Kitti Taweepanyayot Examine this code: CREATE OR REPLACE PRODECURE add_dept (p_dept_name VARCHAR2 DEFAULT 'placeholder', p_location VARCHAR2 DEFAULT 'Boston') IS BEGIN INSERT INTO departments VALUES (dept_id_seq.NEXTVAL, p_dept_name, p_location); END add_dept; / Which three are valid calls to the add_dep procedure? (Choose three) A. add_dept; B....

อบรม Oracle Database 12c (12.1.0.2) Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 9/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรม Oracle Database Workshop ให้แก่สมาชิกมาแล้ว 8 รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับ บริจาคน้ำใจ กลับมายัง OUGTH หลายช่องทางเช่นบทความ กรณีศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมในนาม...

กิจกรรม Oracle SQL Tuning for Developers Workshop โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ตลอดปี 2014, OUGTH ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ดังที่สมาชิกได้ติดตามและทราบกันดี. เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (4 October 2014) ได้มีการพบปะกันระหว่างสมาชิก. “น้องต้า" จึงเสนอให้ “คุณเต้" ช่วยแนะนำการทำ SQL Tuning....

Video จากสมาชิก: ORACLE DBA Lab TH [EP.4 and EP.5]

ORACLE DBA Lab TH [EP.4] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการติดตั้ง Oracle Database บน Linux เอกสารประกอบการทำ LAB ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 (12.1) บน Oracle Linux 7 (OL7) 1.ติดตั้ง Oracle Linux 7 64 bit บน VMware 2.ติดตั้ง Oracle Database 12c Release 1 3.สร้าง EMPTY CONTAINER DATABASE ORACLE DBA Lab TH [EP.5] Pitchayasak Senachai พื้นฐานการ Backup และ Restore ฐานข้อมูล...

อบรม Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) โดย OUGTH รุ่นที่ 1/2014

Oracle User Group in Thailand (OUGTH) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมกลุ่มผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ออราเคิลในประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม ให้แก่สมาชิกมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา. ในปี 2014 นี้ก็ได้จัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออราเคิลให้แก่สมาชิกมาแล้วกว่า 9 รุ่นทั้ง ทั้งการดูแลฐานข้อมูลและการพัฒนา, ก็ได้มีสมาชิกเสนอให้จัดกิจกรรมอบรมในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บ้าง เช่น Oracle WebLogic หรือ Oracle Business Intelligence...

หน้าจอการติดตั้ง Oracle Solaris 10 (x86) u11 ผ่าน VirtualBox

หน้าจอการติดตั้ง Oracle Solaris 10 (x86) u11 ผ่าน VirtualBox Host OS: Windows 7 64 bit Guest OS: Solaris 10 u11 1/13 Release Hypervisor: Oracle VirtualBox 4.x Download Software : Oracle VirtualBox Oracle Solaris 10 The below screenshots describes the steps of installation [sol-10-u11-ga-x86-dvd.iso] on Intel 64-bit hardware Installation Starts...

พบ error ว่า dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use

พบ error ว่า "dnsmasq: failed to create listening socket: Address already in use" ระหว่างการจำลอง DNS Server เพื่อติดตั้ง Oracle RAC 12.1.0.2 ให้ดูว่ามี rpcbind ใช้ port:53 หรือไม่? ถ้ามีให้ disable และ stop rpcbind service. ให้ลอง kill dnsmasq process ตัวเดิม โดยหา PID จาก # netstat -anlp | grep -w LISTEN แล้ว start dnsmasq ขึ้นมาใหม่ # service dnsmasq start 140926.15:44:23 • เพิ่ม.